Teisiniai dokumentai vežėjams

Bendrosios krovinių vežimo sąlygos (vežėjams)

Tapk vežėju

Teisiniai dokumentai vežėjams​

Updated: 2024-04-02

I skyrius. SĄVOKOS

1.1. CMR važtaraštis – Siuntėjo arba Užsakymo vykdytojo užpildytas CMR važtaraštis, pagal kurį Siuntėjas Krovinį perduoda Užsakymo vykdytojui, pagal kurį vykdomas Krovinio Pervežimas ir pagal kurį Krovinys perduodamas Gavėjui. Užsakymo vykdytojas privalo įsitikinti ir užtikrinti, kad kiekviename CMR važtaraštyje būtų nurodyti Krovinio, Pakrovimo vietos, Iškrovimo vietos, Siuntėjo bei Gavėjo duomenys, Krovinio kiekis, taip pat kita informacija, svarbi tinkamam Pervežimo įvykdymui.

1.2. Draudimo sutartis – Užsakymo vykdytojo civilinės atsakomybės draudimo sutartis, pagal kurią Užsakymo vykdytojas apdraudžia savo civilinę atsakomybę prieš trečiuosius asmenis dėl įsipareigojimų, kylančių iš Sutarties, nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

1.3. Ekspedicinis užsakymas – Užsakymo vykdytojui raštu (įskaitant elektroniniu paštu, Skype ar bet kokiomis kitomis elektroninėmis komunikacijos priemonėmis) pateiktas Užsakovo užsakymas Kroviniui pervežti, kuriame nurodomos konkretaus Krovinio Pervežimo individualios / specialiosios sąlygos ir kuris yra neatskiriama Sutarties dalis.

1.4. Faktinis vykdytojas (Faktinis vežėjas) – fizinis arba juridinis asmuo, faktiškai atliekantis Krovinio Pervežimą Užsakymo vykdytojo pavedimu.

1.5. Gavėjas – fizinis arba juridinis asmuo / jo atstovas, nurodytas Užsakovo, kuris priima Krovinį Iškrovimo / Paskirties vietoje.

1.6. Instrukcijos – Užsakovo Užsakymo vykdytojui ir (ar) Faktiniam vykdytojui raštu, el. paštu, Skype ar bet kokiomis kitomis elektroninės komunikacijos priemonėmis pateikiami Užsakymo vykdytojui ir Faktiniam vykdytojui privalomi nurodymai, susiję su konkretaus Užsakymo vykdymu.

1.7. Iškrovimo / Paskirties vieta – galutinė Krovinio paskirties vieta, kuri yra nurodyta Ekspediciniame užsakyme bei CMR važtaraštyje ir kurioje baigiamas Pervežimas, Krovinys yra iškraunamas ir perduodamas Gavėjui.

1.8. Krovinio vertė – Krovinio vertė, šių Sąlygų numatyta tvarka apskaičiuota toje vietoje ir tuo laiku, kai Krovinys buvo priimtas vežti, pridėjus valstybinių institucijų už Krovinį mokamas subsidijas ir / ar dotacijas (kurios gali būti nenurodytos Krovinio sąskaitoje). Krovinio vertė visų pirma nustatoma pagal visus įmanomus dokumentus, jų nesant – pagal biržos kainas, o jeigu tokių nėra – pagal rinkos kainas, o jei ir tokių nėra – pagal to paties tipo / rūšies, asortimento ir kokybės prekių vertę. Krovinio vertės nustatymui, be kita ko, taikomos šių Sąlygų 4.2.4., 6.2.10. ir 6.2.11. punktuose numatytos sąlygos.

1.9. Krovinį lydintys dokumentai – Krovinio sąskaitos, pakuočių sąrašai, veterinariniai sertifikatai, Krovinio kilmės sertifikatai, CMR važtaraščiai, TIR Carnet, įvairūs leidimai, licencijos, eksporto / importo deklaracijos, ADR, dokumentai, reikalingi muitinės formalumams atlikti, jeigu Krovinys yra siunčiamas už Europos Sąjungos (toliau – ir ES) ribų, į ES teritoriją iš ne ES valstybės arba kitais atvejais, kai reikalingi muitinės formalumai, ir visi kiti Krovinio gabenimui reikalingi dokumentai.

1.10. Krovinys – daiktas (-ai), kurį (-iuos) Užsakymo vykdytojas priima iš Siuntėjo nurodytoje Pakrovimo vietoje, įsipareigodamas pervežti į nurodytą Paskirties vietą bei perduoti nurodytam Gavėjui pagal šią Sutartį.

1.11. Pakrovimo vieta – vieta, kurioje Krovinys yra priimamas Pervežimui ir kuri yra nurodyta Ekspediciniame užsakyme bei CMR važtaraštyje.

1.12. Pavojingas krovinys – Krovinys, kuris kelia grėsmę žmonių sveikatai, gyvybei, aplinkai ir / ar turtui ir yra laikomas pavojingu pagal bet kokius nacionalinius ir / ar tarptautinius teisės aktus.

1.13. Pervežimas / Vežimas – tai Krovinio gabenimas iš Pakrovimo vietos į jo Paskirties vietą pagal šią Sutartį, įskaitant laiką, kurį Krovinys buvo Užsakymo vykdytojo ir / ar Faktinio vykdytojo žinioje, neatsižvelgiant į tai, ar jis buvo transporto priemonėje, tarpinio sandėliavimo vietoje, tarpinio perkrovimo vietoje, saugykloje ar bet kurioje kitoje vietoje.

1.14. Pervežimo kainos sumokėjimo terminas – terminas, per kurį pagal Sutartį Užsakovas turi sumokėti Užsakymo vykdytojui Pervežimo kainą (frachtą) už tinkamai suteiktas Pervežimo ir su juo susijusias paslaugas.

1.15. Prastovos – išimtinai dėl Užsakovo, Siuntėjo ar Gavėjo kaltės Krovinio Pakrovimo bei Iškrovimo vietose viršytas Krovinio pakrovimui / iškrovimui skirtas laikas (t.y. laikas, kurį Užsakymo vykdytojui priklausanti / jo valdoma, šios Sutarties sąlygas atitinkanti transporto priemonė su vairuotoju laukia Krovinio pakrovimo / iškrovimo atitinkamoje Pakrovimo / Iškrovimo vietoje ilgiau nei Krovinio pakrovimui / iškrovimui numatytą laiką), skaičiuojamas su sąlyga, kad Užsakymo vykdytojas Ekspediciniame užsakyme nurodytu laiku pateikė tinkamą transporto priemonę pakrovimui, laiku atvyko į Paskirties vietą, Krovinys pristatytas be pažeidimų ir trūkumo, pristatyti visi Užsakymo vykdytojui perduoti Krovinį lydintys dokumentai bei laikytasi visų kitų Sutarties sąlygų. Savaitgalių ir švenčių dienos į Prastovų laikotarpį nėra įskaičiuojamos.

1.16. Siuntėjas – fizinis arba juridinis asmuo / jo atstovas, nurodytas Užsakovo, kuris perduoda Krovinį Vežimui Pakrovimo vietoje.

1.17. Sutartis – tarptautinio krovinių vežimo automobilių keliais sutartis tarp Užsakovo ir Užsakymo vykdytojo, kurią sudaro šios Bendrosios krovinių vežimo sąlygos (toliau – Sąlygos) kartu su konkrečiu Ekspediciniu užsakymu ir visais jų priedais, pakeitimais bei papildymais.

1.18. Šalys – Užsakovas ir Užsakymo vykdytojas.

1.19. Tretysis asmuo – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kuris nėra Sutarties Šalis.

1.20. Užsakymo vykdytojas – Ekspedicinį užsakymą iš Užsakovo gavęs fizinis ar juridinis asmuo, kurio rekvizitai nurodyti Ekspediciniame užsakyme. Užsakymo vykdytojo sąvoka taip pat apima Užsakymo vykdytojo darbuotojus.

1.21. Užsakovas – EVERWEST UAB ar bet kuri kita įmonė, kuri priklauso tai pačiai įmonių grupei, kurios rekvizitai nurodyti Ekspediciniame užsakyme, savo ar savo klientų vardu užsakiusi Krovinio Pervežimo paslaugas.

1.22. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai, pateikti vienaskaitoje, gali turėti daugiskaitos prasmę, ir atvirkščiai, o vyriškos giminės žodžiai gali, kur kontekstas reikalauja, apimti moterišką giminę, ir atvirkščiai. Sutartyje, įskaitant Sąlygas, Ekspedicinius užsakymus ir Sutarties priedus, esantys pavadinimai įtraukti tik patogumo dėlei ir neturi jokios įtakos Sutarties prasmei ar aiškinimui.

1.23. Žodžiai „tinkamas“, „būtinas“, „nedelsiant“ arba į juos panašios vertinamosios sąvokos, naudojamos apibrėžti asmenims, terminams, išlaidoms, sąlygoms ir pan., turi būti aiškinamos kiekvienu konkrečiu atveju atskirai, atsižvelgiant į Sutarties sąlygas ir konkrečias aplinkybes.

II skyrius. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Šia Sutartimi Užsakymo vykdytojas įsipareigoja Užsakovo nurodytoje Pakrovimo vietoje iš nurodyto Siuntėjo priimti Krovinį, tinkamai ir laiku jį nuvežti į Užsakovo nurodytą Paskirties vietą ir perduoti Užsakovo nurodytam Gavėjui, o Užsakovas įsipareigoja sumokėti Užsakymo vykdytojui už tinkamai ir laiku suteiktas paslaugas sutartą Pervežimo kainą (frachtą) Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka.

2.2.Šalys abipusiu raštišku susitarimu gali susitarti ir dėl kitų su Krovinio (-ių) Pervežimu susijusių paslaugų teikimo, viena kitai nustatyti kitas su Krovinio (-ių) Pervežimu susijusias tarpusavio teises ir pareigas.

2.3.Individualūs Šalių, Krovinio, pakrovimo, iškrovimo duomenys ir kiti specifiniai nurodymai bei instrukcijos yra nurodomi konkrečiame Ekspediciniame užsakyme, kuris yra neatsiejama Sutarties dalis. Ekspediciniame užsakyme Šalių sutartos specialiosios sąlygos, esant prieštaravimų, turi viršenybę prieš Sąlygas.

2.4.Sąlygos galioja bet kuriam Užsakymo vykdytojui, tiek sistemingai / nuolat teikiančiam Vežimo paslaugas Užsakovui, tiek priėmusiam / vykdančiam vienkartinius Ekspedicinius užsakymus. Sąlygų aiškumui užtikrinti vertintina, kad šių Užsakymo vykdytojo įsipareigojimai, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl sankcijų režimo, nurodytus 3.4.35 punkte, taikomi ir Užsakymo vykdytojo pasitelkiamiems tretiesiems asmenims, atsižvelgiant į teikimas paslaugas, ir Užsakymo vykdytojas prisiima atsakomybę dėl bet kokios galimos žalos ar atsakomybės Užsakovui, kuri galėtų kilti dėl tokių trečiųjų asmenų veiklos.

2.5.Krovinių vežimai pagal šią Sutartį yra vykdomi ir Šalių tarpusavio santykiai reguliuojami pagal šios Sutarties, Tarptautinio krovinių vežimo keliais sutarties konvencijos (CMR konvencijos), Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR konvencijos), Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatas bei pagal kitus tarptautinius bei nacionalinius teisės aktus, reguliuojančius tarptautinius krovinių pervežimus keliais. Jei Šalys susitaria dėl vietinio krovinių pervežimo paslaugų, tokiu atveju Šalių tarpusavio santykius, įskaitant ir Užsakymo vykdytojo atsakomybę, be Sutarties ir šiame punkte nurodytų teisės aktų papildomai reglamentuoja valstybės, kurios teritorijoje vykdomas vietinis pervežimas, privalomai taikomos imperatyvios teisės normos.

III skyrius. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1.1. Užsakovas turi teisę disponuoti Kroviniu, t.y. duoti Užsakymo vykdytojui Instrukcijas, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodymus nutraukti Krovinio Vežimą, pakeisti Krovinio Paskirties vietą arba atiduoti Krovinį kitam Gavėjui, negu nurodyta CMR važtaraštyje ir / ar Ekspediciniame užsakyme, iki CMR važtaraščio perdavimo Gavėjui momento, o Užsakymo vykdytojas privalo paklusti Užsakovo nurodymams. Tuo atveju, jei Gavėjas atsisako priimti Krovinį, Užsakovas išlaiko disponavimo Kroviniu teisę.

3.1.2. Užsakovas turi teisę atšaukti Ekspedicinį užsakymą be jokių kompensacijų, netesybų bei kitų sankcijų / atsakomybės, jei Užsakymo vykdytojas apie Ekspedicinio užsakymo atšaukimą yra informuojamas likus ne mažiau kaip 24 (dvidešimt keturioms) valandoms iki sutarto laiko transporto priemonės pateikimui į Pakrovimo vietą.

3.1.3. Jei yra išduoti keli CMR važtaraščio egzemplioriai atskiroms Krovinio dalims, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad Užsakymo vykdytojas padalytų siuntą dalimis ir pristatytų ją skirtingiems Gavėjams.

3.1.4. Užsakovas turi teisę bet kada patikrinti (atlikti auditą vietoje/nuotolinį auditą) arba pavesti Tretiesiems asmenims patikrinti (atlikti auditą), kaip Užsakymo vykdytojas / jo subrangovai laikosi Sutarties įsipareigojimų bei privalomų nacionalinių bei tarptautinių teisės aktų nuostatų, ir tokiu atveju Užsakymo vykdytojas privalo Užsakovui ar jo pasitelktam Trečiajam asmeniui sudaryti sąlygas atlikti tokį patikrinimą (auditą) bei pateikti visus Užsakovo ar jo pasitelkto Trečiojo asmens prašomus dokumentinius įrodymus, kurie patvirtintų, kaip Užsakymo vykdytojas / jo subrangovai laikosi Sutarties įsipareigojimų bei privalomų nacionalinių ir tarptautinių teisės aktų nuostatų. Tokią teisę Užsakovas turi visu Sutarties galiojimo metu ir 10 (dešimt) metų po paskutinio Ekspedicinio užsakymo įvykdymo. Jeigu Užsakovas audito metu nustato netinkamo Sutarties vykdymo iš Užsakymo vykdytojo pusės aplinkybes, Užsakovui pareikalavus, Užsakymo vykdytojas privalo atlyginti Užsakovo patirtas audito išlaidas, įskaitant ir Tretiesiems asmenims Užsakovo sumokėtą ar mokėtiną atlygį už suteiktas audito paslaugas.

3.2. Užsakovo pareigos.

3.2.1. Užsakovas įsipareigoja pateikti Užsakymo vykdytojui informaciją apie Krovinį, jo Pervežimo sąlygas, Krovinį lydinčius dokumentus ir turimą informaciją, reikalingą muitinės bei kitiems formalumams atlikti. Užsakovas gali nurodyti vietą, kur Užsakymo vykdytojas privalo pats paimti Krovinį lydinčius dokumentus, ir / ar nurodyti Užsakymo vykdytojui, kokius papildomus veiksmus reikia atlikti su Krovinį lydinčiais dokumentais. Šalys taip pat gali susitarti, kad įforminti tam tikrus dokumentus yra Užsakymo vykdytojo pareiga.

3.2.2. Užsakovas įsipareigoja užtikrinti, kad Ekspediciniame užsakyme sutartu laiku Krovinys būtų tinkamai paruoštas ir pateiktas Pervežimui sutartoje Pakrovimo vietoje.

3.2.3. Užsakovas įsipareigoja užtikrinti, kad Krovinys bus pakrautas ir / ar iškrautas per 1 (vieną) darbo dieną nuo transporto priemonės atvykimo į Pakrovimo / Iškrovimo vietą momento ES valstybėse ir per 2 (dvi) darbo dienas nuo transporto priemonės atvykimo į Pakrovimo / Iškrovimo vietą momento už ES ribų, jei Ekspediciniame užsakyme nenurodyta kitaip. Ar atitinkama diena yra laikoma darbo diena, nustatoma pagal valstybės, kurioje vykdomas Krovinio pakrovimas / iškrovimas, teisės aktus. Darbo dienos pradžia laikoma 8:00 val. ryto vietos, kurioje vykdomas Krovinio pakrovimas / iškrovimas, laiku. Darbo dienos pabaiga laikoma 17:00 val. vietos, kurioje vykdomas Krovinio pakrovimas / iškrovimas, laiku. Užsakymo vykdytojui atvažiavus į pakrovimą / iškrovimą ne darbo dieną, laikoma, kad jis atvyko į pakrovimą / iškrovimą kitą darbo dieną 8:00 val. ryto. Užsakymo vykdytojui atvažiavus į pakrovimą / iškrovimą sutartą darbo dieną, bet vėliau negu 12:00 val. dienos vietos laiku (arba vėliau, negu nurodyta Ekspediciniame užsakyme), laikoma, kad Užsakymo vykdytojas atvyko kitos darbo dienos 8:00 val. ryto vietos laiku, kitaip tariant, laikoma, kad Užsakymo vykdytojas pavėlavo į pakrovimą / iškrovimą. Tokiu atveju pakrovimas / iškrovimas užtikrinamas per įmanomai trumpiausią laiką, tačiau šiame punkte numatyti terminai Užsakovui nėra privalomi ir Prastovos Užsakymo vykdytojui nėra mokamos. Užsakymo vykdytojui atvažiavus į pakrovimą / iškrovimą anksčiau negu 8:00 val. ryto vietos laiku (arba anksčiau, negu nurodyta Ekspediciniame užsakyme), šiame punkte nurodyti terminai skaičiuojami nuo atvykimo dienos 8:00 val. ryto vietos laiku (arba nuo sutarto atvykimo laiko Ekspediciniame užsakyme). Šis Užsakovo įsipareigojimas užtikrinti Krovinio pakrovimą / iškrovimą negalioja ir sutartos netesybos (baudos) už Prastovas Užsakymo vykdytojui nėra apmokamos, jei Užsakymo vykdytojas nesilaikė Ekspediciniame užsakyme nurodytų terminų (vėlavo) pateikti transporto priemonę Krovinio pakrovimui / iškrovimui, nesilaikė Krovinio pakrovimo ir / ar pristatymo terminų, pristatytas sugadintas Krovinys ar nustatytas Krovinio trūkumas, prarasti visi ar dalis Krovinį lydinčių dokumentų ir / ar nustatyti kiti netinkamo Sutarties vykdymo atvejai.

3.2.4. Užsakovas įsipareigoja perduoti Siuntėjui ir pareikalauti Siuntėjo vykdyti protingus ir pagrįstus Užsakymo vykdytojo reikalavimus dėl Krovinio pakrovimo ir / ar išdėstymo transporto priemonėje. Jei Siuntėjas atsisako vykdyti tokius Užsakymo vykdytojo reikalavimus, Užsakymo vykdytojas privalo apie tai nedelsiant raštu informuoti Užsakovą ir pareikalauti Užsakovo Instrukcijų, neišvykęs iš Pakrovimo vietos.

3.2.5. Užsakovas įsipareigoja nedelsiant pranešti Užsakymo vykdytojui apie Krovinio Vežimo sąlygų pasikeitimus ir gautas papildomas Instrukcijas, susijusias su gabenamu Kroviniu.

3.2.6. Užsakovas įsipareigoja sumokėti Užsakymo vykdytojui už tinkamai ir laiku suteiktas Krovinio Pervežimo paslaugas Ekspediciniame užsakyme nurodytą Pervežimo kainą (frachtą).

3.3. Užsakymo vykdytojo teisės.

3.3.1. Užsakymo vykdytojas gali savo nuožiūra pasirinkti Krovinio Pervežimo maršrutą, jei Ekspediciniame užsakyme nenurodyta kitaip. Jei Ekspediciniame užsakyme nenurodyta kitaip, maršrutą Užsakymo vykdytojas pasirenka savo rizika ir savo sąskaita padengia visas papildomas išlaidas, kurios patiriamos dėl tokių sprendimų.

3.3.2. Užsakymo vykdytojas turi teisę atsisakyti Krovinį padalyti dalimis ir pristatyti skirtingiems Gavėjams, jeigu yra tenkinamos abi šios sąlygos: (a) toks Krovinio pristatymo būdas dalimis nebuvo nurodytas Ekspediciniame užsakyme ir (b) Krovinys yra vežamas tik su 1 (vienu) CMR važtaraščiu.

3.3.3. Užsakymo vykdytojas turi teisę į faktiškai patirtų papildomų išlaidų, susijusių išimtinai su papildomų Užsakovo Instrukcijų, iš esmės keičiančių Ekspediciniame užsakyme ir / ar CMR važtaraštyje nurodytus duomenis, vykdymu, atlyginimą. Tokios papildomos išlaidos, jei jos susijusios su padidėjusiu kilometražu nuo Pakrovimo vietos iki Iškrovimo vietos dėl papildomų Užsakovo Instrukcijų, yra apskaičiuojamos ir atlyginamos Užsakymo vykdytojui proporcingai pagal pirminį kilometražą ir sutartą Pervežimo kainą. Atitinkamai, jei papildomos Užsakovo Instrukcijos yra susijusios su mažesniu kilometražu nuo Pakrovimo vietos iki Iškrovimo vietos, nei buvo sutarta Ekspediciniame užsakyme, Užsakovas turi teisę mažinti Ekspediciniame užsakyme numatytą Pervežimo kainą (frachtą) proporcingai pagal pirminį ir faktinį kilometražą. Kitos papildomos išlaidos, susijusios su papildomų Užsakovo Instrukcijų vykdymu, bet nesusijusios su kilometražo padidėjimu, atlyginamos pagal Užsakymo vykdytojo pateiktus išlaidas patvirtinančius dokumentus ir tik tuo atveju, jei tokios išlaidos buvo iš anksto prieš jas patiriant raštiškai suderintos su Užsakovu. Šiame Sąlygų punkte minimos papildomos išlaidos yra neatlyginamos, jei jos buvo įtakotos pačio Užsakymo vykdytojo veiksmų ar neveikimo ar bet kokių kitų priežasčių, nenurodytų pirmame šio punkto sakinyje.

3.4. Užsakymo vykdytojo pareigos.

3.4.1. Užsakymo vykdytojas, vykdydamas Pervežimą, privalo laikytis CMR konvencijos, ADR konvencijos, TIR konvencijos ir visų kitų atitinkamų tarptautinių bei nacionalinių teisės aktų, reguliuojančių tarptautinius krovinių pervežimus keliais, nuostatų. Užsakymo vykdytojas, teikdamas paslaugas pagal Sutartį, įsipareigoja laikytis visų jam taikomų teisės aktų reikalavimų, įskaitant, bet neapsiribojant, mokestinius teisės aktų reikalavimus pagal veiklos vykdymo vietą, ir tinkamai vykdyti visas jam taikomas mokestines prievoles.

3.4.2. Vykdant Krovinio Pervežimą Užsakymo vykdytojas privalo užtikrinti vairuotojų darbo ir poilsio režimo tvarkos bei visų tarptautinių teisės aktų, įskaitant Europos šalių susitarimo dėl kelių transporto priemonių ekipažų, važinėjančių tarptautiniais maršrutais, darbo (AETR Konvencijos), Europos parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 561/2006, ir atitinkamų nacionalinių teisės aktų, reguliuojančių vairuotojų darbo ir poilsio režimą, reikalavimų laikymąsi. Vykdant vietinius krovinių pervežimus, Užsakymo vykdytojas privalo laikytis 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu rinką taisyklių bei kitų vietinio krovinio pervežimo valstybėje taikomų tarptautinių bei nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių vietinius ir / ar kabotažinius pervežimus, reikalavimų. Šio punkto pažeidimas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

3.4.3. Užsakymo vykdytojas įsipareigoja užtikrinti, kad visiems jo / pasitelkto Faktinio vykdytojo darbuotojams buvo, yra ir bus tinkamai ir laiku mokamas ne mažesnis darbo užmokestis ir kitos atitinkamos išmokos (dienpinigiai, išmokos, susijusios su atostogomis, viršvalandiniu darbu ir kt.), nei yra numatyta kiekvienos atitinkamos valstybės, kurioje ir / ar per kurią yra vykdomas atitinkamas Pervežimas, kiekvienu atitinkamu metu galiojančiuose bei taikomuose teisės aktuose, nustatančiuose minimalų atlyginimo ir kitų išmokų dydį, taip pat kad buvo, yra ir bus tinkamai vykdomi kiti atitinkamose valstybėse taikomi reikalavimai, susiję su darbo santykiais (įskaitant atitinkamus pranešimų ir kitokio dokumentavimo reikalavimus). Taip pat Užsakymo vykdytojas įsipareigoja užtikrinti, kad visiems jo / pasitelkto Faktinio vykdytojo darbuotojams buvo, yra ir bus vykdomos ir garantuojamos kiekvienos atitinkamos valstybės, kurioje ir / ar per kurią yra vykdomas atitinkamas Pervežimas, kiekvienu atitinkamu metu galiojančiuose bei taikomuose teisės aktuose numatytos nuostatos / garantijos, susijusios su minimalių mokamų kasmetinių atostogų trukme, darbuotojų sveikata ir higiena, darbo sauga, darbuotojų, ypač laikino įdarbinimo įmonių siūlomomis, samdos sąlygomis, priemonėmis, skirtomis nėščių ar neseniai pagimdžiusių moterų, vaikų ir jaunimo darbo sutarties sąlygoms vykdyti, vienodų sąlygų taikymu vyrams ir moterims bei kitomis nediskriminavimo nuostatomis. Šio punkto pažeidimas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

3.4.4. Užsakymo vykdytojas privalo turėti / užtikrinti, kad jo pasitelktas Faktinis vykdytojas turėtų visus galiojančius leidimus, sertifikatus, sutikimus, licencijas ir kitus dokumentus bei priemones, reikalingus vykdant tarptautinius krovinių pervežimus keliais, įskaitant, bet neapsiribojant, CMR draudimo liudijimo kopiją, transporto priemonės valdytojo privalomojo civilinės atsakomybės draudimo liudijimą, transporto priemonės registracijos dokumentus, transporto priemonės techninės apžiūros atlikimą patvirtinančius dokumentus, teisėto transporto priemonės valdymo (jei taikoma) dokumentus, CMR važtaraščių blankus, Europos bendrijos leidimo verstis tarptautinių pervežimų keliais veikla kopiją, visas būtinas licencijas, kelionės leidimus, vairuotojo profesinę kompetenciją ir teisę dirbti patvirtinančius dokumentus, kelių mokesčio apmokėjimui reikalingą įrangą, Krovinio tvirtinimo diržus ir kitas Krovinio tvirtinimo priemones, pirmosios pagalbos rinkinius bei reikalingą asmeninę apsauginę įrangą (PPE), taip pat įskaitant ir dokumentus, leidimus bei pažymėjimus, būtinus Pavojingų krovinių pervežimui (ADR kroviniai), jei tai taikoma konkretaus Pervežimo atveju. Šio punkto pažeidimas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

3.4.5. Užsakymo vykdytojas įsipareigoja užtikrinti, kad, vykdydami Sutartį, Užsakymo vykdytojo darbuotojai, jo paskirti / kontroliuojami / samdomi / pasitelkti asmenys griežtai laikysis priešgaisrinės saugos, higienos, darbo saugos, aplinkos saugos, asmens duomenų apsaugos, antikorupcijos, kitų Sutartį ir Vežimo paslaugas reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų bei Siuntėjo, Užsakovo ir Gavėjo pagrįstų nurodymų, įskaitant Užsakovo Etikos kodekse numatytus įsipareigojimus (su Užsakovo Etikos kodeksu galima susipažinti internete adresu: https://www.everwest.net/wp-content/uploads/2023/09/EWERWEST-Code-of-Conduct_2023-08_final.pdf). Neužtikrinęs šio įsipareigojimo vykdymo, Užsakymo vykdytojas privalo atlyginti Užsakovui / tretiesiems asmenims padarytą žalą. Užsakymo vykdytojas taip pat privalo užtikrinti, kad Pervežimą atliekantys vairuotojai nebūtų apsvaigę nuo alkoholio ir / ar kitų narkotinių bei psichotropinių medžiagų. Neužtikrinus pastarojo reikalavimo, Užsakymo vykdytojas Užsakovo reikalavimu privalo sumokėti Užsakovui 1.000 (vieno tūkstančio) EUR dydžio baudą ir atlyginti visus Užsakovo nuostolius, kurių nepadengia bauda, o taip pat Užsakovas įgyja teisę uždrausti tokiems vairuotojams ateityje vykdyti Užsakovo Pervežimus. Šio punkto pažeidimas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

3.4.6. Užsakymo vykdytojas įsipareigoja Krovinio Pervežimą atlikti pats ir be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo neperleisti iš šių Sąlygų kylančių teisių ir pareigų tretiesiems asmenims, o Vežimo procese nesinaudoti trečiųjų asmenų (vežėjų ir / ar ekspeditorių) paslaugomis. Jei Užsakymo vykdytojas Ekspedicinį užsakymą vykdo ne pats, o su Užsakovo raštišku išankstiniu sutikimu paveda tai daryti trečiajam asmeniui, Užsakymo vykdytojas privalo užtikrinti, kad Faktinis vykdytojas (faktinis vežėjas) atitiktų visas Sąlygose ir Ekspediciniame užsakyme nurodytas sąlygas bei laikytųsi visų Sutartyje nurodytų reikalavimų. Šio punkto pažeidimas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

3.4.7. Užsakymo vykdytojas įsipareigoja Ekspedicinio užsakymo sudarymo metu pateikti Užsakovui informaciją apie tai, kokia konkreti transporto priemonė atliks Krovinio Pervežimą, nurodant transporto priemonės registracijos numerius bei pateikiant galiojančius transporto priemonės registracijos dokumentus (tiek vilkiko, tiek priekabos). Užsakymo vykdytojas įsipareigoja laiku pateikti sutartą, tinkamą, techniškai tvarkingą, švarią, sandarią, neskleidžiančią pašalinių kvapų, aprūpintą Krovinių tvirtinimo ir ADR (jei reikalinga) įranga, atitinkančią Ekspediciniame užsakyme nurodytus reikalavimus, aprūpintą Krovinio Vežimui būtinais galiojančiais dokumentais ir tinkančią konkrečiam Kroviniui pervežti transporto priemonę. Užsakymo vykdytojas neturi teisės būti atleistas nuo atsakomybės, kylančios vykdant Sutartį, dėl pateiktos Transporto priemonės trūkumų, įskaitant ir paslėptus trūkumus, dėl Transporto priemonės gedimo ir pan. Užsakymo vykdytojas taip pat privalo užtikrinti, kad Pervežimui pateiktos transporto priemonės svoris atitiktų transporto priemonės dokumentuose nurodytą transporto priemonės svorį. Transporto priemonės, neatitinkančios bet kurio iš šiame punkte numatytų reikalavimų, pateikimas yra prilyginamas transporto priemonės nepateikimui su visomis to pasekmėmis. Šio punkto pažeidimas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

3.4.8. Užsakymo vykdytojas privalo elgtis rūpestingai bei sąžiningai pagal savo veiklą išmanančio ir profesionaliai paslaugas teikiančio asmens standartus ir įsipareigoja imtis visų įmanomų priemonių tam, kad Krovinys jo Pervežimo metu išsaugotų visas savo savybes, buvusias jo pakrovimo metu. Užsakymo vykdytojas privalo laikytis visų galiojančių aktualių redakcijų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių krovinių saugumo reikalavimus, įskaitant, bet neapsiribojant, ADR, RID, ADNR taisyklių reikalavimus.

3.4.9. Užsakymo vykdytojas privalo užtikrinti, kad vairuotojai Krovinio Pervežimo metu turėtų veikiančius mobiliuosius telefonus ir jiems būtų įmanoma prisiskambinti, taip pat turėtų pakankamai lėšų, reikalingų kurui įsigyti, stovėjimo aikštelėms ir kitoms išlaidoms apmokėti.

3.4.10. Jeigu Užsakovo Ekspediciniame užsakyme pateikta informacija apie Krovinį ar jo gabenimo sąlygas yra netiksli ar nepakankama, Užsakymo vykdytojas privalo išsiaiškinti visus netikslumus ir trūkstamą informaciją, kuri gali būti reikalinga tinkamam Krovinio Pervežimui: Krovinio svorį, apimtį, charakteristiką, techninius reikalavimus transporto priemonei, papildomai reikalingą įrangą, procedūras, draudimą perkrauti Krovinį ir pan. Priešingu atveju Užsakymo vykdytojas yra atsakingas už Krovinio Vežimą netinkamu būdu ir dėl to pablogėjusią Krovinio kokybę, sumažėjusią vertę ir / ar Krovinio / jo dalies praradimą.

3.4.12. Užsakymo vykdytojas Pakrovimo vietoje privalo įsitikinti ir užtikrinti, kad CMR važtaraštyje esanti informacija / nurodymai neprieštarautų Ekspediciniame užsakyme esančiai informacijai / nurodymams, o esant bet kokiems prieštaravimams privalo nedelsiant neišvykęs iš Pakrovimo vietos pranešti Užsakovui apie tai raštu ir gauti jo raštišką patvirtinimą, kad Pervežimas turi būti vykdomas pagal CMR važtaraštyje, o ne Ekspediciniame užsakyme esančią informaciją / nurodymus, priešingu atveju Užsakymo vykdytojas prisiima visą riziką už galimas išlaidas, nuostolius ir kitas dėl to kylančias pasekmes. Užsakymo vykdytojas privalo vykdyti Pervežimą pagal Pakrovimo vietoje surašytą / gautą CMR važtaraštį. Užsakymo vykdytojui draudžiama be išankstinio raštiško Užsakovo patvirtinimo Pervežimo metu perrašyti Pakrovimo vietoje gautus ir / ar išsirašyti naujus CMR važtaraščius. Pažeidus šį draudimą Užsakymo vykdytojas Užsakovo reikalavimu privalo sumokėti Užsakovui 10.000 (dešimt tūkstančių) EUR dydžio baudą ir atlyginti visus Užsakovo nuostolius, kurių nepadengia bauda. Šio punkto pažeidimas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

3.4.13. Užsakymo vykdytojas privalo dalyvauti Krovinio pakrovime bei tikrinti priimamo gabenti Krovinio kiekį, ženklinimą bei numeraciją pagal Krovinį lydinčių dokumentų duomenis, taip pat tikrinti Krovinio ir pakuotės išorinę būklę, pakuotės tinkamumą saugiam Krovinio gabenimui, tinkamą Krovinio temperatūrą. Jei vairuotojui neleidžiama dalyvauti Krovinio pakrovime arba dėl kitų priežasčių nėra galimybės patikrinti kraunamo Krovinio atitikimo Krovinį lydinčiuose dokumentuose nurodytiems duomenims, Užsakymo vykdytojas privalo nedelsiant apie tai raštu informuoti Užsakovą neišvykęs iš Pakrovimo vietos, sulaukti Užsakovo Instrukcijų, padaryti atitinkamas atžymas visuose CMR važtaraščio egzemplioriuose, įskaitant egzempliorių, liekantį pas Siuntėją, priešingu atveju Užsakymo vykdytojas tampa atsakingas už visas dėl to kylančias pasekmes (įskaitant, bet neapsiribojant, tai, kad bus laikoma, jog Užsakymo vykdytojui buvo perduotas tinkamos būklės, temperatūros ir tinkamo / nepažeisto įpakavimo Krovinys, kurio kiekis, ženklinimas, numeracija ir kiti duomenys atitinka Krovinį lydinčiuose dokumentuose nurodytus duomenis, Krovinys buvo pakrautas tinkamai, ir visa žala ir / ar trūkumas (jei tokie atsirastų) Kroviniui, transporto priemonei, tretiesiems asmenimis ir / ar jų turtui atsirado Krovinio Pervežimo metu ne dėl Užsakovo ir Siuntėjo kaltės).

3.4.14. Vairuotojui pastebėjus, kad kraunamo Krovinio kiekis, ženklinimas ar vietų numeracija neatitinka Krovinį lydinčiuose dokumentuose nurodytų duomenų, taip pat pastebėjus bet kokius Krovinio ir / ar pakuotės pažeidimus, pakuotės netinkamumą, Krovinio trūkumą, perteklių, netinkamą Krovinio temperatūrą ir pan., Užsakymo vykdytojas privalo nedelsiant raštu pranešti apie tai Užsakovui neišvykus iš Pakrovimo vietos, sulaukti Užsakovo Instrukcijų, padaryti atitinkamas atžymas visuose CMR važtaraščio egzemplioriuose, įskaitant egzempliorių, liekantį pas Siuntėją, bei gauti raštišką Siuntėjo patvirtinimą prie atžymos (atžymos nėra privalomos Siuntėjui, jeigu pastarasis nenurodė CMR važtaraštyje, kad jos yra jam priimtinos). Šios pareigos neįvykdžius ir nepadarius atitinkamų atžymų CMR važtaraštyje ir / ar negavus raštiško Siuntėjo patvirtinimo prie atžymos, laikoma, kad bet kokia žala Kroviniui ir / ar kiti nuostoliai, kurie atsirado Krovinio Pervežimo metu, yra kilę ne dėl Užsakovo ir / ar Siuntėjo kaltės. Priimti Pervežimui apgadintą Krovinį ar Krovinį pažeistoje pakuotėje, o taip pat Krovinį, kurio kiekis, ženklinimas ar numeracija neatitinka Krovinį lydinčiuose dokumentuose nurodytų duomenų, be raštiško Užsakovo nurodymo draudžiama, priešingu atveju Užsakymo vykdytojas tampa atsakingas už visas dėl to kylančias pasekmes (įskaitant tai, kad bus laikoma, jog Užsakymo vykdytojui buvo perduotas tinkamos būklės, temperatūros ir tinkamo / nepažeisto įpakavimo Krovinys, kurio kiekis, ženklinimas, numeracija ir kiti duomenys atitinka Krovinį lydinčiuose dokumentuose nurodytus duomenis, ir visa žala ir / ar trūkumas (jei tokie atsirastų) Kroviniui, transporto priemonei, tretiesiems asmenimis ir / ar jų turtui atsirado Krovinio Pervežimo metu ne dėl Užsakovo ir / ar Siuntėjo kaltės).

3.4.15. Užsakymo vykdytojas privalo tikrinti, ar Siuntėjas pakrovė Krovinį taip, kad būtų galima užtikrinti saugų jo transportavimą bei išvengti leistinų apkrovų viršijimo, taip pat privalo pakrautą Krovinį tinkamai sutvirtinti diržais ir kitomis reikalingomis tvirtinimo priemonėmis. Kilus bet kokiems neaiškumams dėl Krovinio sudėjimo ir / ar tvirtinimo, pastebėjus netinkamą Krovinio krovimą ir / ar išdėstymą transporto priemonėje, netinkamą / nepakankamą Krovinio pakuotę, rizikingus veiksmus, susijusius su Krovinio pakrovimu ir / ar perkrovimu ir / ar iškrovimu, bet kokias kitas kliūtis, įvykius, veiksmus ar neveikimą, trukdančius tinkamam šiose Sąlygose numatytų Užsakymo vykdytojo pareigų įvykdymui, Užsakymo vykdytojas privalo nedelsiant raštiškai susisiekti su Užsakovu ir gauti atitinkamus nurodymus. Nesilaikant šiame punkte nurodytų reikalavimų, Užsakymo vykdytojas tampa atsakingas už visas dėl to patirtas išlaidas, nuostolius bei kitas pasekmes (įskaitant tai, kad bus laikoma, jog Siuntėjas Krovinį pakrovė, išdėstė ir t.t. tinkamai, ir visa žala ir / ar trūkumas (jei tokie atsirastų) Kroviniui, transporto priemonei, tretiesiems asmenimis ir / ar jų turtui atsirado Krovinio Pervežimo metu ne dėl Užsakovo ir / ar Siuntėjo kaltės).

3.4.16. Priimdamas Krovinį Pervežimui Užsakymo vykdytojas privalo įsitikinti, ar jam yra perduoti visi reikalingi dokumentai ir kad jie yra tinkamai užpildyti. Tuo atveju, jeigu Užsakymo vykdytojas nepareiškia jokių pastabų dėl Krovinį lydinčių dokumentų Pakrovimo metu, yra laikoma, kad Užsakymo vykdytojas sutinka, jog jokių dokumentų netrūksta ir jie visi yra tinkamai užpildyti. Jei vėliau Užsakymo vykdytojas nurodo, kad kai kurių Krovinį lydinčių dokumentų trūksta ar jie užpildyti neteisingai, jis tampa atsakingas už visas dėl to patirtas išlaidas, nuostolius ir kitas pasekmes.

3.4.17. Užsakymo vykdytojas įsipareigoja konsultuotis ir bendradarbiauti su Užsakovu, ieškant Sutarties vykdymo metu iškilusių problemų sprendimo. Jei Krovinio Pervežimo metu dėl bet kokių priežasčių transporto priemonė ir / ar Krovinys yra sulaikomi policijos, muitinės ar bet kokių kitų valstybinių institucijų, tarnybų ir pan., kurios Užsakymo vykdytojo atžvilgiu pradeda administracinę procedūrą, Užsakymo vykdytojas privalo nedelsiant raštiškai informuoti apie tai Užsakovą, nurodyti visas žinomas situacijos aplinkybes bei pateikti visus turimus su situacija susijusius dokumentus (protokolus, sprendimus ir pan.). Užsakymo vykdytojas tokiu atveju privalo aktyviai domėtis jo atžvilgiu vykdoma administracine procedūra, siekiant, kad būtų sukurtos visos galimos sąlygos kuo greičiau atsiimti sulaikytą Krovinį (jo dalį) ir pristatyti jį pagal Užsakovo nurodymus, o taip pat Užsakymo vykdytojas įsipareigoja periodiškai (bent kartą per savaitę) raštiškai informuoti Užsakovą apie klausimo sprendimo eigą. Užsakymo vykdytojui tinkamai neįgyvendinant šiame punkte numatytos pareigos, Užsakovas Sutarties pagrindu turi teisę šiame punkte minimose administracinėse procedūrose atstovauti Užsakymo vykdytojui ir tokiu atveju Užsakymo vykdytojas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo raštiško Užsakovo reikalavimo gavimo privalo atlyginti visas Užsakovo su tuo susijusias išlaidas.

3.4.18. Užsakymo vykdytojas privalo sekti transporto priemonės judėjimo maršrutą ir ne rečiau kaip 2 (du) kartus per parą raštu pateikti Užsakovui tikslią ir tikrovę atitinkančią informaciją apie transporto priemonės buvimo vietą. Gavus papildomą Užsakovo paklausimą dėl transporto priemonės buvimo vietos, vėlavimo pateikti transporto priemonę pakrovimui ar vėlavimo pristatyti Krovinį priežasčių, Užsakymo vykdytojas privalo raštu pateikti tikslią ir tikrovę atitinkančią informaciją per 1 (vieną) valandą nuo tokio paklausimo gavimo.

3.4.19. Užsakymo vykdytojas turi užtikrinti, kad Vežimo metu transporto priemonė su Kroviniu bei Krovinį lydintys dokumentai nebūtų palikti be priežiūros, o poilsio metu būtų stovima tik saugiose stovėjimo aikštelėse, vagystės iš kurių atveju būtų užtikrintas Užsakymo vykdytojo CMR draudimo apsaugos galiojimas, įvykiai būtų pripažįstami draudžiamaisiais ir mokamos nesumažintos draudimo išmokos. Šio punkto pažeidimas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

3.4.20. Užsakymo vykdytojas įsipareigoja pristatyti Krovinį Gavėjui Ekspediciniame užsakyme nurodytu laiku. Jei Ekspediciniame užsakyme nenurodyta konkreti Krovinio pristatymo data, Užsakymo vykdytojas turi užtikrinti, kad transporto priemonė važiuotų trumpiausiu / greičiausiu saugiu maršrutu nuo Pakrovimo vietos iki Iškrovimo vietos ir kad kiekvieną parą transporto priemonė su Kroviniu nuvažiuotų vidutiniškai ne mažiau kaip 400 (keturis šimtus) km.

3.4.21. Užsakymo vykdytojas privalo dalyvauti Krovinio iškrovimo metu ir tikrinti iškraunamo Krovinio kiekį bei Krovinio ir jo pakuotės išorinę būklę. Paaiškėjus bet kokiems faktams, susijusiems su galimu Krovinio ir / ar jo pakuotės apgadinimu ir / ar trūkumu, Užsakymo vykdytojas privalo nedelsiant raštiškai informuoti Užsakovą ir gauti jo Instrukcijas. Užsakymo vykdytojas įsipareigoja užtikrinti, kad Pervežimą vykdantis vairuotojas pareikalautų, jog, paaiškėjus Krovinio pažeidimo / apgadinimo / trūkumo faktui, Paskirties vietoje kartu su Gavėju būtų sudarytas aktas, kuriame būtų nurodytas tikslus pažeisto / apgadinto / trūkstamo Krovinio kiekis. Priešingu atveju bus laikoma, kad Užsakymo vykdytojas pasitiki ir sutinka su Gavėjo pateiktu pažeisto / apgadinto / trūkstamo Krovinio kiekiu. Jei Užsakovas ar Užsakovo draudimo bendrovė nusprendžia samdyti nepriklausomus ekspertus (siurvejerius) žalos aplinkybių, priežasčių ir / ar nuostolių faktui ir / ar dydžiui nustatyti ir Užsakymo vykdytojas per 1 (vieną) kalendorinę dieną nuo tokios informacijos gavimo raštiškai (el. paštu) nepateikia pageidavimo samdyti savo nepriklausomus ekspertus (siurvejerus) ar nepareiškia noro dalyvauti apžiūroje, bus laikoma, kad Užsakymo vykdytojas pasitiki Užsakovo ar Užsakovo draudimo bendrovės pasamdytais nepriklausomais ekspertais (siurvejeriais) ir jų išvados bus privalomos abejoms Sutarties Šalims.

3.4.22. Užsakymo vykdytojas įsipareigoja užtikrinti, kad Krovinys bus perduotas turinčiam teisę jį gauti asmeniui, t.y. privalo įsitikinti, kad Gavėjo pavadinimas ar vardas ir pavardė, nurodyti CMR važtaraštyje ir / ar Ekspediciniame užsakyme, sutampa su asmens, patvirtinusio Krovinio gavimą savo parašu, pavadinimu ar vardu ir pavarde. Jei CMR važtaraštyje esanti informacija apie Gavėją / Iškrovimo vietą prieštarauja Ekspediciniame užsakyme esančiai informacijai apie Gavėją / Iškrovimo vietą, Užsakymo vykdytojas privalo nedelsiant neišvykęs iš Pakrovimo vietos pranešti Užsakovui apie tai raštu ir gauti jo raštišką patvirtinimą, kad Krovinys turi būti pristatytas Gavėjui pagal CMR važtaraštyje, o ne Ekspediciniame užsakyme esančią informaciją. Jei dėl šių pareigų netinkamo įvykdymo Krovinys yra perduodamas netinkamam Gavėjui, Užsakymo vykdytojui kyla atsakomybė kaip už visišką Krovinio praradimą. Šio punkto pažeidimas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

3.4.23. Pristačius Krovinį į Iškrovimo vietą, Užsakymo vykdytojas privalo reikalauti rašytinio patvirtinimo, kad Krovinys yra pristatytas. Gavėjas privalo pasirašyti ir antspauduoti Krovinio gavimo patvirtinimą CMR važtaraštyje. Patvirtinime turi būti įrašytas įmonės pavadinimas ir pasirašiusio asmens vardas, pavardė bei pareigos.

3.4.24. Užsakymo vykdytojas, atsižvelgdamas į pervežamo Krovinio rūšį, vertę ir kt. kriterijus, nesant atskirų Užsakovo specifinių nurodymų, pats savo rizika privalo pasirinkti tinkamą ir saugų Krovinio Pervežimo maršrutą, saugias stovėjimo vietas ir visais kitais įmanomais būdais užtikrinti Krovinio saugumą Pervežimo metu, o paaiškėjus bet kokios žalos faktui – imtis visų įmanomų priemonių žalai sumažinti, žalos faktui užfiksuoti, Užsakovo ir Krovinio savininko interesams ginti. Pervežimo metu įvykus eismo įvykiui, Užsakymo vykdytojas privalo užtikrinti, kad vairuotojas, vykdęs pervežimą, tinkamai ir laiku užfiksuotų eismo įvykį, su kitu eismo įvykio dalyviu sudarydamas eismo įvykio deklaraciją (jei pagal teisės aktų reikalavimus policijos informuoti nėra privaloma) arba apie įvykusį eismo įvykį informuodamas vietos policiją tam, kad būtų užfiksuotos eismo įvykio aplinkybės bei konstatuotas eismo įvykio kaltininkas. Užsakymo vykdytojas privalo užtikrinti, kad nedelsiant po eismo įvykio deklaracijos pasirašymo vairuotojas nufotografuotų eismo įvykių dalyvių parašais patvirtintą eismo įvykio deklaraciją ir kad deklaracijos kopija kaip įmanom skubiau būtų pateikta Užsakovui. Tais atvejais, kai eismo įvykio vietos valstybės teisės aktai nenumato galimybės sudaryti eismo įvykio deklaracijos, vietoj jos Užsakymo vykdytojas privalo kaip įmanoma skubiau Užsakovui pateikti raštišką paaiškinimą apie eismo įvykio aplinkybes bei kitus dokumentus, kuriuose konstatuotas eismo įvykio kaltininkas. Užsakymo vykdytojui neįvykdžius šių pareigų ar įvykdžius jas netinkamai, ko pasėkoje nėra konstatuotas eismo įvykio kaltininkas, Sutarties vykdymo tikslais eismo įvykio kaltininku laikomas Užsakymo vykdytojas ir jis tampa atsakingas už visas dėl eismo įvykio patirtas išlaidas, nuostolius ir kitas pasekmes.

3.4.25. Kai to reikalauja konkretaus Krovinio savybės, Užsakymo vykdytojas privalo užtikrinti, kad transporto priemonės temperatūros režimą palaikanti įranga veiktų tinkamai ir nepertraukiamai ir kad visu Pervežimo metu būtų užtikrinta reikalaujama Krovinio temperatūra, nurodyta atitinkamame Ekspediciniame užsakyme ir CMR važtaraštyje, o nesant konkrečios temperatūros nurodymo, Užsakymo vykdytojas privalo nedelsiant neišvykęs iš Pakrovimo vietos pranešti Užsakovui apie tai raštu ir gauti jo raštišką nurodymą dėl reikiamos temperatūros. Jei CMR važtaraštyje esanti informacija apie temperatūros režimą prieštarauja Ekspediciniame užsakyme esančiai informacijai apie temperatūros režimą, Užsakymo vykdytojas privalo nedelsiant neišvykęs iš Pakrovimo vietos pranešti Užsakovui apie tai raštu ir gauti jo raštišką nurodymą dėl reikiamos temperatūros. Užsakymo vykdytojui neįvykdžius šių pareigų, jis tampa atsakingas už visas dėl to patirtas išlaidas, nuostolius ir kitas pasekmes. Užsakovui pareikalavus, Užsakymo vykdytojas privalo nedelsdamas pateikti transporto priemonės temperatūros režimą fiksuojančių prietaisų duomenis ir užtikrinti, kad jie būtų teisingi. Užsakymo vykdytojui nepateikus transporto priemonės temperatūros režimą fiksuojančių prietaisų duomenų, preziumuojama, kad Užsakymo vykdytojas neužtikrino reikiamo temperatūros režimo Pervežimo metu ir yra atsakingas už visas dėl to patirtas išlaidas, nuostolius ir kitas pasekmes. Šio punkto pažeidimas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

3.4.26. Jei Krovinio Pervežimui užsakoma visa transporto priemonė, nepriklausomai nuo to, kad joje lieka laisvos vietos, Užsakymo vykdytojui draudžiama kartu gabenti kitus krovinius. Nesilaikant šio reikalavimo, Pervežimo kaina (frachtas) mažinama proporcingai likusios laisvos vietos transporto priemonėje plotui, taip pat atlyginami visi Kliento nuostoliai, įskaitant trečiųjų asmenų skundus.

3.4.27. Užsakymo vykdytojas Krovinio Vežimo metu privalo tinkamai vykdyti visus Sąlygose bei Ekspediciniame užsakyme esančius Užsakovo nurodymus. Užsakymo vykdytojas privalo nedelsiant raštiškai informuoti Užsakovą apie bet kokį negalėjimą vykdyti Sutarties pagal joje numatytas sąlygas ir paprašyti tolesnių Užsakovo Instrukcijų.

3.4.28. Jei dėl bet kokių priežasčių Užsakymo vykdytojas nebegali tęsti Krovinio Vežimo Sutartyje ir CMR važtaraštyje nustatytomis sąlygomis, jis privalo nedelsiant apie tai raštu informuoti Užsakovą ir gauti jo Instrukcijas dėl tolimesnių veiksmų, o iki Instrukcijų gavimo Užsakymo vykdytojas privalo savo sąskaita nedelsiant imtis visų įmanomų priemonių tam, kad apsaugotų Krovinį, įskaitant ir Krovinio saugojimą pas Trečiuosius asmenis, jei tai reikalinga tinkamai Krovinio būklei išsaugoti arba Užsakovas per protingą terminą, kuris visais atvejais yra bent 72 (septyniasdešimt dvi) valandos, nepateikia Instrukcijų dėl tolimesnių veiksmų. Šiuo atveju Užsakymo vykdytojas yra atsakingas už tinkamo Trečiojo asmens parinkimą, tinkamą Krovinio saugojimą bei pilną išsaugojimą ir visas pasekmes, susijusias su negalėjimu tinkamai įvykdyti Krovinio Pervežimo įsipareigojimų. Šio punkto pažeidimas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

3.4.29. Tuo atveju, kai Gavėjas atsisako priimti Krovinį, Užsakymo vykdytojas turi nedelsiant raštu informuoti Užsakovą apie tai ir gauti jo Instrukcijas, kaip toliau elgtis su Kroviniu. Užsakovas turi teisę nurodyti kitą Gavėją, nurodyti grąžinti Krovinį Užsakovui arba nurodyti elgtis pagal kitas jo Instrukcijas. Šiame punkte nurodytais atvejais be kita ko galioja Sąlygų 3.4.28. punkte nurodytos sąlygos. Šio punkto pažeidimas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

3.4.30. Užsakymo vykdytojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo Krovinio perdavimo Gavėjui dienos pateikti Užsakovui el. paštu, faksu ar kt. ryšio priemonėmis CMR važtaraščio kopiją su Gavėjo atžyma (parašu bei antspaudu) apie Krovinio gavimą, o per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo Krovinio perdavimo Gavėjui dienos pateikti Užsakovui 2 (du) CMR važtaraščio originalus su Siuntėjo parašu bei antspaudu, muitinės spaudais (jei taikoma), Gavėjo atžyma (parašu bei antspaudu) apie Krovinio gavimą ir kitus Ekspediciniame užsakyme nurodytus dokumentus, patvirtinančius tinkamą Vežimo Sutarties įvykdymą, taip pat PVM sąskaitą – faktūrą apmokėjimui už Krovinio Vežimo paslaugas. Atsitikus žalai ar kitais pan. atvejais, Užsakymo vykdytojas įsipareigoja Užsakovo reikalavimu pateikti šiame punkte nurodytų dokumentų kopijas el. paštu per 1 (vieną) darbo dieną nuo Užsakovo reikalavimo pateikimo dienos. Užsakymo vykdytojui vėluojant pateikti šiame Sutarties punkte nurodytus dokumentus sutartu terminu, Užsakovui pareikalavus Užsakymo vykdytojas turi sumokėti 100,00 (vieno šimto) EUR dydžio netesybas už kiekvieną vėlavimo pateikti dokumentus dieną.

3.4.31. Užsakymo vykdytojas patvirtina, kad turi sistemą registruoti eismo įvykius, saugos incidentus ir vairuotojo pranešamus gedimus.

3.4.32. Užsakymo vykdytojas vairuotojams turi suteikti darbo instrukcijas, kuriose būtų nurodyta:

3.4.33. Užsakymo vykdytojas turi turėti sistemą rinkti duomenis apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijas ir, esant prašymui, jas pateikti.

3.4.34. Užsakymo vykdytojas užtikrina, kad jo vairuotojai yra apmokyti saugios elgsenos kelyje, pakrovime ir iškrovime.

3.4.35. Užsakymo vykdytojas, sudarydamas Sutartį, patvirtina, kad jis, jo akcininkas (-iai) ir galutiniai naudos gavėjai (-ai) nėra įtraukti į asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikomos Europos Sąjungos sankcijos, sąrašą (http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm), JAV ar OFAC sankcijos. Užsakymo vykdytojas privalo nedelsdamas raštu informuoti Užsakovą apie jam taikytinas sankcijas po Sutarties sudarymo ne vėliau kaip per 1 (vieną) dieną nuo šių sankcijų įsigaliojimo. Tiekėjui pateikus netikslią informaciją, nuslėpus sankcijų taikymo faktą arba dėl kokių nors priežasčių nepateikus nurodytos informacijos, šios aplinkybės bus laikomos esminiu Sutarties pažeidimu ir yra pagrindas Užsakovui vienašališkai nutraukti Sutarties sąlygas. Užsakymo vykdytojas privalo laikytis Europos Sąjungos ir kitų taikomų reglamentų dėl Prekių, kurioms taikomos sankcijos, gabenimo tranzitu (įskaitant, bet neapsiribojant, Reglamentu (ES) 833/2014, Reglamentu (ES) 765/2006, Reglamentu (ES) 2021/821), ir ypač kiek tai susiję su reglamentavimu, draudžiančiu gabenti sankcionuotas prekes per Rusijos, Baltarusijos, Krymo, Sevastopolio teritoriją arba vyriausybės nekontroliuojamas Ukrainos teritorijas. Šalys susitaria, kad Užsakovas jokiomis aplinkybėmis negali būti ir nebus atsakingas ir jokiu būdu neprisiima rizikos dėl Europos Sąjungos ir JAV sankcijų režimų pažeidimo dėl Užsakymo vykdytojo ir/ar jo kaltės akcininko (-ų) ir (arba) dėl galutinio naudos gavėjo (-ų) kaltės. Tuo atveju, kai Užsakovas įsipareigoja sumokėti Užsakymo vykdytojui pagal Sutartį, įstatymą ar kitu teisės aktų numatytu pagrindu, tokio įsipareigojimo neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, dėl šiame punkte nurodytų sankcijų Užsakymo vykdytojui taikymas, nėra laikomas Užsakovo sutartinių įsipareigojimų ar teisės aktuose numatytų įsipareigojimų pažeidimu.

3.4.36. Užsakymo vykdytojas privalo užtikrinti, kad būtų laikomasi tikslinių sankcijų, įskaitant, bet neapsiribojant, 2014 m. liepos 31 d. Reglamentu (ES) Nr. 833/2014 „Dėl ribojamųjų priemonių, atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, destabilizuojančius situaciją Ukrainoje“ (toliau – Reglamentas Nr. 833/2014), įskaitant bet kokius papildymus ar pakeitimus; 2021 m. gegužės 20 d. reglamentu (ES) Nr. 2021/821 „Dvejopo naudojimo prekių eksporto, tarpininkavimo, techninės pagalbos, tranzito ir perdavimo Sąjungos kontrolės režimo nustatymas (nauja redakcija)“ (toliau – Reglamentas Nr. 2021/821), įskaitant bet kokius papildymus ar pakeitimus; Reglamentu Nr. 765/2006, įskaitant bet kokius papildymus ar pakeitimus, kitus Europos Sąjungos (ES), JAV (OFAC), Jungtinės Karalystės (JK) patvirtintus apribojimus.

3.4.37. Užsakymo vykdytojas, įtraukdamas trečiuosius asmenis į šios Sutarties vykdymą, įsipareigoja išskaidyti suteiktų paslaugų kainą į paslaugų kainą iki Eurazijos Ekonominės Sąjungos sienos ir paslaugų kainą Eurazijos Ekonominės Sąjungos teritorijoje. Užsakymo vykdytojas taip pat įsipareigoja užtikrinti, kad šios sąlygos laikytųsi visi Užsakymo vykdytojo pasitelkti tretieji asmenys.

3.4.38. Užsakymo vykdytojui nesilaikant arba netinkamai vykdant šios Sutarties 3.4.37. punkte numatytus įsipareigojimus, Užsakovas turi teisę reikalauti sumokėti bet kokius nuostolius, patirtus dėl įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

3.4.39. Užsakymo vykdytojas įsipareigoja informuoti Užsakovą apie bet kokius muitinės institucijų prašymus, susijusius su vykdomu vežimu, įskaitant prašymus Faktiniams vežėjams, pasamdytiems Vykdytojo įsipareigojimams vykdyti

Pažeidus šio punkto reikalavimus, Užsakovas turi teisę reikalauti atlyginti visus nuostolius, patirtus dėl minėto punkto nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

3.4.39. Kai kroviniai gabenami su T1 deklaracija, Užsakymo vykdytojas privalo atžymėti T1 alternatyvų dokumentą kelio posto muitinės spaudu,  įsitikinti kad T1 deklaracijos gabenimas NCTS užbaigtas, bei atžymėtą  alternatyvų T1 dokumentą pateikti Užsakovui.

Kai kroviniai išvyksta iš akcizinio sandėlio ir  gabenami su Eksporto deklaracija,  Užsakymo vykdytojas, pasienio kelio poste privalo įsitikinti,  kad eksporto deklaracijos gabenimas užbaigtas IMDAS priemonėmis. Dėl neužbaigtų T1 bei eksporto deklaracijų gabenimo metu  atsiradę  mokesčiai, išlaidos, bet kokia tiesioginė ar netiesioginė žala privalo būti atlyginami Užsakymo vykdytojo pilna apimtimi.

3.5. Antikorupciniai įsipareigojimai.

3.5.1. Šalys susitaria, kad visais atvejais, kai tai susiję su Sutartimi, Sutarties vykdymo metu ir po to jos pačios laikysis ir imsis visų pagrįstų priemonių, kad jų subrangovai, atstovai ar kitos trečiosios šalys, kurias jos kontroliuoja ar kurioms jos turi lemiamą įtaką, laikytųsi 2011 m. Tarptautinių prekybos rūmų (toliau – ICC, International Chamber of Commerce) kovos su korupcija taisyklių 1 dalies, kuri šia nuoroda yra pilna apimtimi įtraukiama į Sutartį (ICC-Rules-on-Combating-Corruption-2011.pdf). Šio punkto pažeidimas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

3.5.2. Jei Šalis, pasinaudojusi Sutartimi ar kitu susitarimu jai suteikta teise atlikti kitos Šalies auditą, ar kitu būdu pateikia įrodymus, kad pastaroji Šalis padarė esminį ar kelis pakartotinius 2011 m. ICC kovos su korupcija taisyklių 1 dalies nuostatų pažeidimus, ji atitinkamai raštiškai informuoja pastarąją Šalį ir pareikalauja, kad ši Šalis per protingą laiką imtųsi reikalingų veiksmų pažeidimams pašalinti ir informuotų ją apie tokius veiksmus. Jei pastaroji Šalis nesiima reikalingų veiksmų pažeidimams pašalinti arba jei atitinkamoje situacijoje nėra tinkamai apsiginama, pirmoji Šalis gali savo nuožiūra sustabdyti Sutarties vykdymą arba ją nutraukti, jei Šalys nesutaria kitaip.

IV skyrius. KITOS KROVINIŲ PERVEŽIMO SĄLYGOS

4.1. Pavojingų krovinių pervežimas.

4.1.1. Užsakovas Sutarties sudarymo momentu privalo Užsakymo vykdytojui perduoti raštu visą turimą informaciją apie Krovinio pavojingumą, Pavojingo krovinio klasę ir numerį, saugumo priemones bei kitą turimą informaciją.

4.1.2. Užsakymo vykdytojas privalo pasirūpinti visa trūkstama reikalinga informacija bei užtikrinti visas įmanomas saugumo priemones Pavojingo krovinio Pervežimo metu.

4.1.3. Užsakymo vykdytojas privalo užtikrinti, kad vairuotojai, faktiškai vykdantys tarptautinius Pavojingų krovinių Pervežimus, turėtų galiojančius ADR vairuotojų pasirengimo pažymėjimus, galiojančią vairuotojų medicininę knygelę bei atitiktų visus ADR konvencijoje bei kituose Pavojingų krovinių Pervežimus reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Šio punkto pažeidimas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

4.1.4. Užsakymo vykdytojas įsipareigoja atlyginti visus Užsakovo ir trečiųjų asmenų nuostolius, patirtus dėl netinkamo Pavojingų krovinių Pervežimo.

4.1.5. Užsakymo vykdytojas, vežantis ADR krovinius, patvirtina, kad laikosi visų būtinų teisės aktų ir reikalavimų, tame tarpe, įmonėje yra paskirtas ar samdomas ADR saugos konsultantas, pagal ADR Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais reikalavimus. Užsakymo vykdytojas taip pat įsipareigoja, kad transporto priemonės, naudojamos ADR krovinių vežimui, atitinka ADR Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais konstrukcinius, periodinių patikrų reikalavimus.

4.2. Didelės vertės Krovinių pervežimas.

4.2.1. Šalys susitaria, kad Krovinys yra laikomas didelės vertės, kai jo 1 (vieno) kg vertė viršija CMR konvencijoje numatytą 8,33 (aštuonių ir trisdešimt trijų dešimtųjų) SDR sumą.

4.2.2. Jei Užsakovas Ekspediciniame užsakyme nurodo, kad Krovinio Pervežimui yra taikomos TAPA TSR saugumo procedūros ir reikalavimai, Užsakymo vykdytojas privalo užtikrinti, kad teikiamos paslaugos atitiktų visas TAPA TSR saugumo procedūras ir reikalavimus, keliamus Užsakovo nurodyto TAPA TSR lygio standartui (Level 1, Level 2 arba Level 3), ir privalo pateikti Užsakovui tai patvirtinantį TAPA TSR sertifikatą. Šio punkto pažeidimas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

4.2.3. Jei Užsakovas Ekspediciniame užsakyme nenurodo, kad Krovinio Pervežimui yra taikomos TAPA TSR saugumo procedūros ir reikalavimai, tačiau Krovinys yra didelės vertės arba Krovinio savybės lemia tai, jog Krovinys yra lengvai realizuojamas rinkoje, Užsakymo vykdytojas, atsižvelgdamas į Krovinio rūšį ir specifiką, privalo užtikrinti atitinkamai saugų Krovinio Pervežimo maršrutą, saugias ir būtinai saugojamas, filmuojamas, aptvertas bei apšviestas stovėjimo aikšteles ir visais kitais įmanomais būdais užtikrinti Krovinio saugumą Pervežimo metu. Šio punkto pažeidimas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

4.2.4. Šalys susitaria, kad vežant didelės vertės Krovinį, kai Krovinio vertė yra žinoma Užsakymo vykdytojui, nes yra deklaruota Krovinį lydinčiuose dokumentuose arba nurodyta Ekspediciniame užsakyme, už Krovinio neišsaugojimą Užsakymo vykdytojas visais atvejais atsako pagal neišsaugoto Krovinio pirkimo / įgijimo kainą, deklaruojamą Krovinį lydinčiuose dokumentuose, kaip nurodyta CMR konvencijos 24 straipsnyje. Šalys aiškiai patvirtina, kad tokiais atvejais Ekspediciniame užsakyme nurodyta Pervežimo kaina (frachtas) apima ir Užsakovo mokestį (frachto priedą) Užsakymo vykdytojui už kompensacijos ribų pagal CMR konvencijos 23 straipsnio 3 punkto nuostatas netaikymą, kaip numato CMR konvencijos 24 straipsnis, įskaitant ir tuos atvejus, kai šis mokestis nėra atskirai išskirtas Ekspediciniame užsakyme. Šalys susitaria, kad šis punktas yra taikomas tais atvejais, kai konkrečiame Ekspediciniame užsakyme yra atskira nuoroda į šio Sąlygų punkto taikymą.

4.2.5. Užsakymo vykdytojas įsipareigoja atlikti maršrutų rizikos vertinimą ir pasirinkti potencialiai mažiau rizikingą maršrutą. Maršrutas vairuotojui turi būti perduodamas prieš kelionę. Jeigu paaiškėtų, kad vairuotojas pasirinko maršrutą ar stovėjimo vietą pats (be Užsakymo vykdytojo nurodymo), tuomet Užsakymo vykdytojas būtų laikomas pažeidusiu įpareigojimą imtis protingų priemonių krovinio saugiam transportavimui.

4.3. Maisto produktų pervežimas.

4.3.1. Maistoproduktų pervežimo atveju Užsakymo vykdytojas privalo turėti kokybės lygio ir maisto saugos vadybos sistemą, atitinkančią IFS Logistics 2.3 standarto reikalavimus (https://www.ifs-certification.com/images/ifs_documents/IFS_Logistics_v2.3_standard_EN_1679777701.pdf). Tai reiškia, kad Užsakymo vykdytojas turi turėti galiojantį IFS Logistics 2.3 standarto sertifikatą ir / arba Užsakymo vykdytojo vykdoma veikla turi atitikti IFS Logistics 2.3 standarto reikalavimus arba atitinkamos maisto saugos vadybos sistemos reikalavimus. Patvirtindamas bet kurį Ekspedicinį užsakymą, pagal kurį vežami maisto produktai, Užsakymo vykdytojas patvirtina, kad atitinka šiame punkte numatytus reikalavimus. Šio punkto pažeidimas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

4.4. Farmacinių Krovinių pervežimas.

4.4.1. Farmacijos Kroviniai yra labai jautri produkcija ir kiekvienas, dalyvaujantis šių Krovinių transportavime, turi būti tinkamai pasirengęs ir turi būti pasiruošęs prisiimti didesnę atsakomybę už visų Vežimo reikalavimų tinkamą užtikrinimą. Atsižvelgiant į farmacijos Krovinių pobūdį, bet kurio iš 4.4. punkte numatytų įsipareigojimų pažeidimas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

4.4.2. Užsakovas Sutarties sudarymo momentu privalo Užsakymo vykdytojui perduoti raštu visą turimą informaciją apie farmacinio Krovinio specifiką, reikalingas saugumo priemones bei kitą turimą informaciją, reikalingą tokio Krovinio pervežimui.

4.4.3. Užsakymo vykdytojas privalo užtikrinti, kad: a) transporto priemonės, vykdančios tarptautinius farmacijos Krovinių Pervežimus, turėtų galiojančius ATP / FC sertifikatus, b) būtų atliktas temperatūros pasiskirstymo planas transporto priemonei, vykdančiai tarptautinius farmacijos Krovinių Pervežimus, ir c) puspriekabė, kurioje vežamas farmacijos Krovinys, turėtų galiojantį temperatūros sensorių kalibravimo protokolą.

4.4.4. Užsakymo vykdytojas, vykdantis tarptautinius farmacijos Krovinių Pervežimus, turi turėti galiojantį GDP sertifikatą arba turi būti praėjęs auditą (vietoje/nuotoliniu būdu) pagal GDP reikalavimus. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu atlikti Užsakymo vykdytojo auditą pagal GDP reikalavimus, paskirdamas savo auditorių, ir Užsakymo vykdytojas privalo suteikti Užsakovui / jo paskirtam auditoriui galimybę tokį auditą atlikti.

4.4.5. Užsakymo vykdytojas privalo užtikrinti, kad prieš kiekvieno farmacijos Krovinio pakrovimą puspriekabės, gabensiančios farmacijos Krovinį, vidus būtų tinkamai išplautas. Užsakymo vykdytojas turi užtikrinti, kad tokia puspriekabė būtų švari, bekvapė ir be pašalinių daiktų. Už tinkamą puspriekabės vidaus plovimo organizavimą ir kontrolę yra atsakingas Užsakymo vykdytojas.

4.4.6. Užsakymo vykdytojas pagal Užsakovo prašymą privalo nedelsdamas pateikti transporto priemonės, gabenančios / gabenusios farmacijos Krovinį, temperatūros režimą fiksuojančių prietaisų duomenis ir užtikrinti, kad jie būtų teisingi. Užsakymo vykdytojas turi būti pasiruošęs įvykdyti Krovinio Gavėjo reikalavimą iškrovime pateikti termogramą. Šiuo atveju taip pat yra taikomos šių Sąlygų 3.4.25. punkte numatytos sąlygos.

4.4.7. Užsakymo vykdytojas privalo užtikrinti, kad visi jo darbuotojai turėtų periodinius, kartojamus ne rečiau nei 1 (vieną) kartą per metus farmacijos Krovinių pervežimo mokymus.

V skyrius. PERVEŽIMO KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

5.1. Pervežimo kaina (frachtas) yra nurodyta Ekspediciniame užsakyme ir apima visas kitas su Pervežimu susijusias ir galinčias kilti Užsakymo vykdytojo išlaidas, įskaitant, bet neapsiribojant, išlaidas kurui, darbo užmokesčiui visose atitinkamose jurisdikcijose, kelių mokesčius, valiutų kursų svyravimus, papildomą įrangą, reikalingą Krovinio Vežimui ir / ar tvirtinimui, leidimus, licencijas ir pan., išskyrus išlaidas, kurių papildoma kompensacija konkrečiai įvardinta Ekspedicinio užsakymo tekste.

5.2. Užsakovas už tinkamai ir laiku atliktą Krovinio Pervežimą privalo sumokėti Užsakymo vykdytojui Pervežimo kainą (frachtą) mokėjimo pavedimu per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų po 2 (dviejų) tinkamai užpildytų CMR važtaraščių originalų, tinkamai įformintos PVM sąskaitos – faktūros originalo ir kitų Ekspediciniame užsakyme nurodytų tinkamai įformintų dokumentų (įskaitant, bet neapsiribojant, importo / eksporto deklaracijas) gavimo. Jei Ekspediciniame užsakyme numatytas kitoks apmokėjimo terminas ar tvarka, Užsakovas privalo laikytis Ekspediciniame užsakyme numatytų sąlygų.

5.3. Atsiskaitymo tikslais pateikiamame CMR važtaraštyje turi būti Krovinio Siuntėjo, vežėjo (Užsakymo vykdytojo arba Faktinio vykdytojo), muitinės atžymos (spaudai ir parašai), Krovinio Gavėjo, nurodyto CMR važtaraštyje, atžyma apie Krovinio gavimą, nurodyti visi Pervežimo maršruto pasikeitimai, peradresavimai, transporto priemonės keitimai, Krovinio ir / ar įpakavimo pažeidimai, trūkumas, Krovinio pristatymo data, taip pat atžymėtos Prastovos, jei nepateikiamas atskiras Prastovų lapas. CMR važtaraščio be tinkamos Krovinio Gavėjo atžymos apie Krovinio gavimą ir / ar be kitų Sutartyje numatytų duomenų, parašų, spaudų, atžymų ir pan. pateikimas, taip pat CMR važtaraščio kopijų pateikimas, nepateikiant 2 (dviejų) CMR važtaraščio originalų, nelaikomas tinkamu CMR važtaraščio pateikimu ir nėra pagrindas pradėti Pervežimo kainos mokėjimo termino skaičiavimą.

5.4. Nesant bent vieno iš Sąlygų 5.2. punkte ir / ar Ekspediciniame užsakyme nurodytų dokumentų (ar jiems esant netinkamai užpildytiems ir / ar turintiems kitų trūkumų), PVM sąskaita – faktūra už paslaugas Užsakymo vykdytojui nebus apmokėta ir minėtame punkte ir / ar Ekspediciniame užsakyme nurodytas Pervežimo kainos mokėjimo terminas bus skaičiuojamas nuo tos dienos, kai Užsakovui bus pateiktas paskutinis apmokėjimui reikalaujamas Sutarties sąlygas atitinkantis dokumentas.

5.5. Užsakymo vykdytojas privalo pateikti atskirą PVM sąskaitą – faktūrą už atliktą Pervežimo paslaugą ir atskirą sąskaitą už papildomai patirtas išlaidas / Prastovas, jei tokių yra ir jei jos privalo būti kompensuotos pagal Sutartį. Užsakovas turi teisę vienašališkai atmesti ir grąžinti Užsakymo vykdytojo PVM sąskaitą – faktūrą, jei nepaisoma šiame punkte nurodyto reikalavimo arba jei papildomos išlaidos nebuvo iš anksto raštiškai suderintos su Užsakovu. Neteisingai suformuotos ir / ar išrašytos sąskaitos atmetimas ir grąžinimas Užsakymo vykdytojui reiškia, kad Užsakymo vykdytojas iš viso nebuvo pateikęs sąskaitos Užsakovui.

5.6. Mokėjimo data yra laikoma Užsakymo vykdytojui mokėtinos sumos nurašymo nuo Užsakovo atsiskaitomosios sąskaitos diena. Užsakovas apmoka tik savo banko išlaidas, susijusias su pinigų pervedimu Užsakymo vykdytojui; visas kitas bankinių operacijų išlaidas, įskaitant korespondentinių bankų paslaugas, apmoka Užsakymo vykdytojas.

5.7. Reikalavimą Užsakovui dėl netesybų, papildomai patirtų išlaidų ar nuostolių atlyginimo Užsakymo vykdytojas privalo pateikti per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Krovinio pristatymo Gavėjui dienos. Vėliau pateiktus reikalavimus Užsakovas turi teisę vienašališkai atmesti ir grąžinti Užsakymo vykdytojui kaip nepagrįstus. Netesybos ir nuostolių atlyginimas, priklausantys mokėti pagal šias Sąlygas ir / ar Ekspedicinį užsakymą, privalo būti sumokėti per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas po raštiško Šalies, turinčios teisę gauti šias sumas, pareikalavimo gavimo dienos, jei yra pateikti visi Šalies teisę gauti šias sumas ir / ar jų dydį patvirtinantys dokumentai.

5.8. Užsakymo vykdytojui yra draudžiama be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo perleisti (įskaitant pagal įstatymą) Sutartį, savo įsipareigojimus bei teises pagal ją, įskaitant, bet neapsiribojant, reikalavimo teisę Užsakovo atžvilgiu Tretiesiems asmenims, įskaitant, bet neapsiribojant, ir faktoringo sutarties sudarymą, o taip pat reikalavimo teisių Užsakovo atžvilgiu perleidimą skolų išieškojimo bendrovėms. Šio punkto pažeidimas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. Šio punkto pažeidimo atveju Užsakovas turi teisę reikalauti iš Užsakovo vykdytojo 5 000 (penkių tūkstančių) EUR dydžio baudos, taip pat visas išlaidas, patirtas dėl skolų išieškojimo,  kurias Užsakovas turi teisę vienašališkai įskaityti iš Užsakovo mokėtinų sumų Sąlygų 5.11. punkte numatyta tvarka. Užsakymo vykdytojui sudarius jo finansinių reikalavimų pagal Sutartį perleidimo Tretiesiems asmenims sutartį, išskyrus faktoringo sutartį, nesilaikant šiame punkte numatytų sąlygų, Užsakovo piniginės prievolės įvykdymas tiesiogiai Užsakymo vykdytojui bus laikomas tinkamu Užsakovo įsipareigojimų įvykdymu.

5.9. Užsakovas turi teisę vienašališkai (be jokio atskiro / papildomo Užsakymo vykdytojo sutikimo / leidimo) perleisti Sutartį ir / ar bet kokias savo teises ir / ar pareigas pagal ją bet kuriai Užsakovo grupės įmonei. Šio Sąlygų punkto tikslais Užsakovo grupės įmone yra laikomas bet kuris subjektas, kuris yra tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamas to(-ų) paties(-čių) subjekto(-ų), kuris(-ie) tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja Užsakovą.

5.10. Žalos Kroviniui (įskaitant Krovinio praradimą ir kitus panašius atvejus), kuris buvo vežamas konkretaus Ekspedicinio užsakymo pagrindu, atveju, o taip pat tais atvejais, kai Užsakymo vykdytojas pažeidžia bet kokius šios Sutarties įsipareigojimus ir / ar privalomus nacionalinių bei tarptautinių teisės aktų reikalavimus, Užsakovas iki Šalys pilnai išspręs tarpusavio santykius dėl Krovinio žalos ar įsipareigojimo pažeidimo, t.y. iki Užsakovas Užsakymo vykdytojui pateiks reikalavimus ir tokie reikalavimai bus pilnai patenkinti arba, dėl tokių reikalavimų tarp Šalių kilus ginčui, iki toks ginčas bus išnagrinėtas Sutartyje numatyta tvarka, Užsakovas, pateikęs Užsakymo vykdytojui raštišką pranešimą, turi teisę be jokių sankcijų iki galutinio Šalių ginčo išsprendimo šioje Sutartyje numatyta tvarka sulaikyti visas ir bet kokias pagal šią Sutartį ir visas kitas Užsakovo ir / ar Užsakovo grupės ir Užsakymo vykdytojo sudarytas sutartis Užsakovo mokėtinas sumas, nepriklausomai nuo to, ar tokios sumos yra mokėtinos Užsakymo vykdytojui ar Trečiajam asmeniui (pvz., faktoringo ar kitos reikalavimo teisės perleidimo sutarties sudarymo atvejais). Užsakovui pasinaudojus šiame punkte numatyta Užsakovo pagal šią Sutartį ir visas kitas Užsakovo ir / ar Užsakovo grupės ir Užsakymo vykdytojo sudarytas sutartis mokėtinų sumų sulaikymo teise Užsakymo vykdytojo piniginių reikalavimų, kylančių šios Sutarties ir visų kitų Užsakovo ir / ar Užsakovo grupės ir Užsakymo vykdytojo sudarytų sutarčių pagrindu, Užsakovui galiojimas sustabdomas ir yra atnaujinamas tik Šalims išsprendus tarp Šalių kilusį ginčą ar nesutarimą ir atlikus Sąlygų 5.11. punkte numatytus veiksmus (jeigu taikoma). Sudarydamos Sutartį Šalys susitaria ir patvirtina supratimą, kad šiame punkte numatyta Užsakovo teisė sulaikyti pagal šią ir visas kitas Užsakovo ir / ar Užsakovo grupės ir Užsakymo vykdytojo sudarytas sutartis Užsakovo mokėtinas sumas išlieka ir tuomet, kai Užsakymo vykdytojas perleidžia savo finansinį reikalavimą, kylantį iš Sutarties, Trečiajam asmeniui faktoringo ar kitos sutarties pagrindu. Sudarydamos Sutartį Šalys patvirtina savo supratimą, kad Užsakymo vykdytojui sudarius faktoringo ar kitą Užsakymo vykdytojo piniginio reikalavimo perleidimo sutartį, Sutarties vykdymo tikslais Sutartis turi būti suprantama ir aiškinama tokiu būdu, kad Užsakymo vykdytojo piniginio reikalavimo galiojimas, kuris šio punkto pagrindu buvo sustabdytas Užsakovui pasinaudojus šiame punkte aptarta Užsakovo mokėtinų sumų sulaikymo teise, yra atnaujinamas (atsiranda) tik po to, kai tarp Šalių Sutartyje nustatyta tvarka yra išsprendžiamas Šalių ginčas ar nesutarimas ir tik po to, kai yra atliktas Sąlygų 5.11. punkte aptartas įskaitymas (jeigu taikoma), taikant abi šias sąlygas kumuliatyviai.

5.9. The Client shall have the right to unilaterally (without a separate/additional consent/authorisation from the Supplier) assign the Contract and/or any of his rights and/or obligations thereunder to any company of the Client’s group. For the purposes of this paragraph of the Conditions, a company of the Client’s group shall be deemed to be any entity which is directly or indirectly controlled by the same entity(s) which controls/control the Client, either indirectly or directly.

5.10. In the event of damage to the Cargo (including Cargo loss and other similar cases) which was carried on the basis of the specific Forwarding Order, also in the case, when the Supplier violates any other obligations hereunder and/or mandatory requirements of national or international laws, the Client shall have the right, upon submitting a written notice to the Supplier, to withhold all and any sums payable by the Client under this Contract and any other contracts concluded between the Client and /or the Client’ group and the Supplier in accordance with the procedure laid down in this Contract, regardless of whether such sums are payable to the Supplier or a Third Person (e.g. in the cases of concluding a factoring or any other agreement on the assignment of the right of claim), without any sanctions, until such time as the Parties completely resolve their relationships with regard to damage to the Cargo or violation of obligation, i.e. until such time as the Client lodges claims against the Supplier and such claims are settled in full, or, in the event of a dispute between the Parties regarding such claims, until as time as the dispute is resolved in accordance with the procedure laid down in the Contract. If the Client exercises the right to withhold the sums payable by the Client under this Contract and all other contracts concluded by the Client and/or the Client’s group with the Supplier, as provided in this paragraph, the validity of the Supplier’s monetary claims against the Client arising on the basis of this Contract and all other contracts concluded by the Client and/or the Client’s group with the Supplier shall be suspended and shall be renewed only after the Parties have resolved the dispute or disagreement between the Parties and the actions set out in paragraph 5.11 of the Conditions have been performed (if applicable). In this case the Parties must endeavour to finally resolve the issue of compensation or the dispute between the Parties as soon as possible. By concluding the Contract the Parties hereby agree and acknowledge their understanding of the fact that the Client’s right to withhold the sums payable by the Client under this Contract and all other contracts concluded by the Client and/or the Client’s group with the Supplier, as established in this paragraph, remains unaffected when the Client assigns his financial claim arising from the Contract to a Third Person on the basis of factoring or any other agreement. By concluding the Contract the Parties hereby confirm their understanding of the fact that if the Supplier enters into a factoring agreement or any other agreement on the assignment of the Supplier’s monetary claim, the Contract shall be understood and interpreted, for the purposes of fulfilling the Contract, in such a way that the validity of the Supplier’s monetary claim, which was suspended on the grounds set out in this paragraph by reason of exercise by the Client of the right to withhold the sums payable by the Client discussed in this paragraph, is renewed (emerges) only after the dispute or misunderstanding between the Parties has been resolved by the Parties in accordance with the procedure laid down in the Contract and only after the set-off discussed in paragraph 5.11 of the Conditions has been performed (if applicable), applying both those grounds cumulatively.

5.11. Užsakovas turi teisę vienašališkai įskaityti Užsakovo finansinių reikalavimų Užsakymo vykdytojui sumas (pvz., reikalavimai dėl nuostolių atlyginimo, baudų sumokėjimo ir kt.) į pagal šią ir pagal bet kurią kitą tarp Užsakovo ir / ar Užsakovo grupės įmonių ir Užsakymo vykdytojo sudarytą sutartį Užsakovo mokėtinas sumas, įskaitant ir tuos atvejus, kai Užsakymo vykdytojas savo finansinį reikalavimą pagal tokias sutartis yra perleidęs Trečiajam asmeniui faktoringo ar kitos Užsakymo vykdytojo piniginio reikalavimo perleidimo sutarties pagrindu. Užsakovas taip pat turi teisę vienašališkai įskaityti bet kokius finansinius reikalavimus, kuriuos Užsakymo vykdytojas turi Užsakovui su reikalavimais, kuriuos turi bet kuri Užsakovo grupės įmonė Užsakymo vykdytojui neatliekant reikalavimo perleidimo (toks įskaitymas būti suprantamas ne kaip vienarūšių Užsakovo ir Užsakymo vykdytojų reikalavimų įskaitymas, atliekamas LR CK 6.130 straipsnio pagrindu, bet kaip įskaitymas pagal Sutartį). Sudarydamos šią Sutartį Šalys aiškumo tikslu patvirtina, kad šio punkto pirmame ir antrame sakinyje numatyta Užsakovo teisė išlieka ir tuomet, kai:

5.12. Šalys susitaria, kad Užsakymo vykdytojui perleidus Užsakymo vykdytojo reikalavimo teisę į Užsakymo vykdytojo paslaugų apmokėjimą Trečiajam asmeniui faktoringo sutarties pagrindu, Užsakymo vykdytojas prieš perleisdamas savo finansinį reikalavimą Trečiajam asmeniui įsipareigoja supažindinti kitą faktoringo sutarties šalį su šiomis sąlygomis, įskaitant, bet neapsiribojant, su šių Sąlygų 5.10.-5.11 punktų nuostatomis, o taip pat užtikrinti, kad tokioje Užsakymo vykdytojo piniginio reikalavimo perleidimo sutartyje mutatis mutandis būtų įvertintos šių Sąlygų 5.10.–5.11 punktų nuostatos. Užsakymo vykdytojas prisiima visas neigiamas pasekmes, kilusias dėl šiame punkte numatytos Užsakymo vykdytojo pareigos nevykdymo.

5.13. Sąlygų 5.9., 5.10. ir 5.11. punktų taikymo tikslais Užsakovo grupės įmone yra laikomas bet kuris subjektas, kuris yra tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamas to(-ų) paties(-čių) subjekto(-ų), kuris(-ie) tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja Užsakovą.

5.14. Šalys susitaria, kad Užsakovui šių Sąlygų 5.11. punkto pagrindu atlikus Užsakovo finansinių reikalavimų įskaitymą į Užsakovo mokėtinas sumas, Užsakovas įsipareigoja apie tai raštu informuoti Užsakymo vykdytoją.

VI skyrius. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

6.1. Užsakovo atsakomybė.

6.1.1. Užsakovas atsako už tinkamą šiose Sąlygose bei Ekspediciniuose užsakymuose nurodytų Užsakovo įsipareigojimų vykdymą.

6.1.2. Užsakovas atsako už Ekspedicinio užsakymo atšaukimą likus mažiau nei 24 (dvidešimt keturioms) valandoms iki sutarto transporto priemonės pateikimo į Pakrovimo vietą. Užsakymo vykdytojas tokiu atveju turi teisę reikalauti iš Užsakovo netesybų, t.y. sumokėti baudą, lygią 10 (dešimt) procentų sutartos Pervežimo kainos (frachto) be PVM, jei Ekspediciniame užsakyme Šalių nesutarta kitaip.

6.1.3. Sutartyje numatytais atvejais Užsakovas atsako už Prastovas, viršijančias Sutartyje numatytus terminus, skirtus Krovinio pakrovimui / iškrovimui. Sutarta bauda už Prastovas pagal Užsakymo vykdytojo reikalavimą yra mokama tik už pilną papildomą dieną (24 (dvidešimt keturias) valandas) Prastovų ir tik už darbo dienas. Jei Ekspediciniame užsakyme nesusitarta kitaip, Prastovos, viršijančios sutartus terminus, yra įvertinamos 200 (dviejų šimtų) EUR dydžio bauda už vieną papildomą pilną dieną (24 valandas) Prastovų ir tik už darbo dienas. Užsakymo vykdytojas neturi teisės reikalauti jokių papildomų sumų / mokėjimų, susijusių su Prastovomis. Užsakovo vėlavimas pakrauti Krovinį sutartu laiku nesuteikia teisės Užsakymo vykdytojui atšaukti Užsakymą ir išvažiuoti iš Pakrovimo vietos be atitinkamų Užsakovo instrukcijų, tai suteikia teisę Užsakymo vykdytojui reikalauti Užsakovo apmokėti Prastovas pagal šių Sąlygų nuostatas.
Prastovos, viršijančios sutartus terminus, yra apmokamos Užsakovo tik tuo atveju, jei Užsakovui ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas po iškrovimo yra pateiktas tinkamai užpildytas, visų šalių (Užsakymo vykdytojo / Faktinio vykdytojo ir Pakrovimo / Iškrovimo vietos) pasirašytas ir užantspauduotas Prastovų lapas / tinkamai patvirtinta jo kopija (arba per 7 (septynias) kalendorines dienas po iškrovimo yra pateikiamas visas šios Sutarties sąlygas atitinkantis CMR važtaraštis, kuriame nurodyti faktiniai pakrovimo / iškrovimo laikai, kai Prastovų lapas nėra sudaromas ir Užsakovas iš anksto raštiškai patvirtina, kad Prastovų lapas konkrečiu atveju nėra būtinas). Savaitgalių ir švenčių dienos į Prastovų laikotarpį nėra įskaičiuojamos.

6.1.4. Užsakovas jokiais atvejais neatsako už veterinarinės ir / ar muitinės tarnybos sukeltas Prastovas.

6.1.5. Sutartos netesybos (baudos) už Prastovas Užsakymo vykdytojui nėra apmokamos, jei Užsakymo vykdytojas nesilaikė Ekspediciniame užsakyme nurodytų terminų pateikti transporto priemonę Krovinio pakrovimui, nesilaikė Krovinio pakrovimo ir / ar pristatymo terminų, pristatytas sugadintas Krovinys ir / ar nustatytas Krovinio trūkumas, prarasti visi ar dalis Krovinį lydinčių dokumentų ar nustatyti kiti netinkamo Sutarties vykdymo atvejai.

6.2. Užsakymo vykdytojo atsakomybė.

6.2.1. Užsakymo vykdytojas atsako tiek už viso, tiek už dalies Krovinio praradimą, trūkumą bei sugadinimą nuo Krovinio priėmimo Pervežimui iki Krovinio perdavimo Gavėjui momento, už tinkamos transporto priemonės pateikimą pakrovimui ir Krovinio pristatymą laiku, už tinkamą pervežamo Krovinio sutvirtinimą bei išdėstymą transporto priemonėje, konfidencialumo, kitų Sutartyje ir galiojančiuose teisės aktuose numatytų įsipareigojimų vykdymą.

6.2.2. Užsakymo vykdytojo atsakomybės ribas ir atleidimo nuo atsakomybės pagrindus nustato Ekspedicinis užsakymas, šios Sąlygos ir taikytini teisės aktai, įskaitant, bet neapsiribojant, CMR konvencijos nuostatas.

6.2.3. Užsakymo vykdytojas atsako ne tik už savo veiksmus, neveikimą ir klaidas, bet ir už veiksmus, neveikimą bei klaidas savo agentų ir kitų Trečiųjų asmenų, kurių paslaugomis Pervežimo metu naudojosi, nepaisant to, ar Tretieji asmenys buvo pasitelkti su Užsakovo leidimu, ar be jo. Užsakymo vykdytojui pasitelkus Sutarties įvykdymui Trečiuosius asmenis, nepriklausomai nuo to, ar tai buvo padaryta su Užsakovo leidimu, ar be jo, už tinkamą Sutarties įvykdymą bei už visas pasekmes, kilusias neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius Sutartį, Užsakymo vykdytojas atsako prieš Užsakovą solidariai kartu su Sutarties vykdymui pasitelktais Trečiaisiais asmenimis. Solidari Užsakovo vykdytojo atsakomybė išlieka ir tais atvejais, kai dėl to pačio Krovinio Pervežimo (ar dalies Pervežimo) Užsakovas yra sudaręs sutartį ir tiesiogiai su pačiu faktiniu paslaugų vykdytoju, kuris yra pasitelktas paslaugų vykdymui Užsakymo vykdytojo iniciatyva.

6.2.4. Jei Ekspediciniame užsakyme nesutarta kitaip, Užsakymo vykdytojui atšaukus patvirtintą Ekspedicinį užsakymą likus mažiau nei 24 (dvidešimt keturioms) valandoms iki sutarto transporto priemonės pateikimo į Pakrovimo vietą arba vėluojant pateikti transporto priemonę į Pakrovimo vietą Ekspediciniame užsakyme sutartu laiku daugiau kaip 2 (dvi) valandas, tai laikoma transporto priemonės nepateikimu, kai Užsakovas turi teisę nutraukti Ekspedicinį užsakymą ir reikalauti iš Užsakymo vykdytojo baudos, lygios visais sutartai Pervežimo kainai (frachto) be PVM. Šiame punkte nurodyto dydžio bauda yra laikoma minimaliais Užsakovo nuostoliais, kurių dydžio Užsakovas neprivalo įrodinėti. Transporto priemonės nepateikimu taip pat laikomi atvejai, kai į Pakrovimo vietą Užsakymo vykdytojas pateikia transporto priemonę, kuri yra netinkama transportavimui, neatitinka keliamų reikalavimų, nėra visų reikiamų dokumentų ir pan. Jei Užsakovas įrodo, jog dėl Užsakymo vykdytojo atšaukto Ekspedicinio užsakymo ar nepateiktos transporto priemonės yra patirti didesni nuostoliai nei numatyta bauda, Užsakymo vykdytojas privalo šiuos nuostolius Užsakovo reikalavimu atlyginti.
Užsakymo Užsakymo vykdytojas atsako už pavėlavimą sutartu laiku pateikti transporto priemonę pakrovimui bei pristatyti Krovinį į Iškrovimo vietą ir / ar Užsakovo nurodytą muitinės įstaigą muitinės formalumų atlikimui. Jei Ekspediciniame užsakyme nesutarta kitaip, Užsakymo vykdytojo pavėlavimas į Pakrovimo / Iškrovimo / muitinės formalumų atlikimo vietą įvertinamas 100 (vieno šimto) EUR dydžio bauda už kiekvieną prasidėjusią vėlavimo dieną, t.y. suėjus 24 (dvidešimt keturioms) valandoms po sutarto laiko pateikti transporto priemonę pakrovimui ar pristatyti Krovinį į Iškrovimo / muitinės formalumų atlikimo vietą. Jei Ekspediciniame užsakyme numatytas konkretus (fiksuotas) atvykimo į Krovinio Pakrovimo / Iškrovimo / muitinės formalumų atlikimo vietą laikas, bauda už vėlavimą pradedama skaičiuoti vėluojant 1 (vieną) valandą. Šiame punkte nurodyto dydžio bauda yra laikoma minimaliais Užsakovo nuostoliais, kurių Užsakovas turi teisę reikalauti iš Užsakymo vykdytojo ir kurių dydžio Užsakovas neprivalo įrodinėti. Jei dėl Užsakymo vykdytojo pavėlavimo į Pakrovimo / Iškrovimo / muitinės formalumų atlikimo vietą yra patirti didesni nuostoliai nei numatyta bauda, Užsakymo vykdytojas privalo šiuos nuostolius Užsakovo reikalavimu atlyginti. Užsakymo vykdytojo atlygintinais Užsakovo nuostoliais dėl Užsakymo vykdytojo vėlavimo į Pakrovimo / Iškrovimo / muitinės formalumų atlikimo vietą yra laikomos ir padidėjusios Užsakovo išlaidos pakaitiniam vežėjui siekiant sumažinti ar išvengti pavėluoto Krovinio pristatymo į galutinę Krovinio paskirties vietą (pavyzdžiui, Užsakymo vykdytojas vėluoja pristatyti Krovinį į tarpinį sandėlį Lietuvoje, iš kurio yra suplanuotas Vežimas iki galutinės paskirties vietos Ispanijoje su kitu vežėju už 2.000 (dviejų tūkstančių) EUR sumą, tačiau, siekiant sumažinti ar išvengti pavėluoto Krovinio pristatymo į galutinę Krovinio paskirties vietą, yra sutariama dėl greitesnio Krovinio pristatymo į galutinę paskirties vietą Ispanijoje už 3.000 (trijų tūkstančių) EUR sumą. Tokiu atveju 1.000 (vieno tūkstančio) EUR skirtumas yra laikomas Užsakovo nuostoliais, kuriuos turi atlyginti Užsakymo vykdytojas).

6.2.5. Užsakymo vykdytojas praranda teisę vadovautis nuostatomis, atleidžiančiomis jį nuo atsakomybės ar ją ribojančiomis, tais atvejais, kai žala padaroma tyčiniais Užsakymo vykdytojo veiksmais ar dėl didelio neatsargumo. Dideliu neatsargumu yra laikomas toks Užsakymo vykdytojo elgesys, kai yra padaromas esminis Sutarties pažeidimas, nepaisoma įprastų atsargumo reikalavimų, nusistovėjusių Vežimo praktikos standartų, sutartinių įsipareigojimų bei Užsakovo duotų nurodymų, taip pat kitoks lengvabūdiškas ir neapdairus Užsakymo vykdytojo elgesys.

6.2.6. Užsakymo vykdytojui draudžiama be raštiško išankstinio atsakingo Užsakovo darbuotojo leidimo keisti Pervežimą vykdysiančios transporto priemonės registracijos numerius, perkrauti gabenamą Krovinį iš vienos transporto priemonės į kitą. Užsakymo vykdytojui pažeidus šiuos reikalavimus, Užsakovas turės teisę reikalauti Užsakymo vykdytojo sumokėti 50 (penkiasdešimt) procentų sutartos Pervežimo kainos (frachto) be PVM dydžio arba 1.000 (vieno tūkstančio) EUR dydžio baudą (atsižvelgiant į tai, kuri suma yra mažesnė). Šiame punkte nurodyto dydžio bauda yra laikoma minimaliais Užsakovo nuostoliais, kurių dydžio Užsakovas neprivalo įrodinėti. Jei dėl Užsakymo vykdytojo įsipareigojimų nevykdymo yra patirti didesni nuostoliai nei numatyta bauda, Užsakymo vykdytojas privalo šiuos nuostolius Užsakovo reikalavimu atlyginti. Šio punkto pažeidimas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

6.2.7. Užsakymo vykdytojui yra draudžiama Ekspedicinio užsakymo vykdymui pasitelkti Trečiuosius asmenis be išankstinio raštiško Užsakovo leidimo. Jei Užsakymo vykdytojas Ekspedicinio užsakymo vykdymui pasitelks Trečiuosius asmenis be išankstinio raštiško Užsakovo leidimo, Užsakovas turės teisę reikalauti Užsakymo vykdytojo sumokėti 50 (penkiasdešimt) procentų sutartos Pervežimo kainos (frachto) be PVM dydžio arba 1.000 (vieno tūkstančio) EUR dydžio baudą (atsižvelgiant į tai, kuri suma yra mažesnė) ir toks Užsakymo vykdytojo elgesys bus laikomas tyčia arba dideliu neatsargumu (gross negligence), kas reiškia, kad Užsakymo vykdytojas tokiu atveju neteks bet kokios teisės vadovautis taikomų teisės aktų nuostatomis, kurios atleistų Užsakymo vykdytoją nuo atsakomybės ar ją ribotų. Šiame punkte nurodyto dydžio bauda yra laikoma minimaliais Užsakovo nuostoliais, kurių dydžio Užsakovas neprivalo įrodinėti. Jei dėl Užsakymo vykdytojo įsipareigojimų nevykdymo yra patirti didesni nuostoliai nei numatyta bauda, Užsakymo vykdytojas privalo šiuos nuostolius Užsakovo reikalavimu atlyginti. Šio punkto pažeidimas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

6.2.8. Užsakymo vykdytojas garantuoja, kad Krovinį gabenančios transporto priemonės nebus naudojamos neteisėtam kitų krovinių ir / ar žmonių gabenimui. Nustačius neteisėto krovinių ir

6.2.9. / ar žmonių gabenimo faktą, Užsakymo vykdytojas privalo šių Sąlygų nustatyta tvarka Užsakovo reikalavimu sumokėti Užsakovui 50 (penkiasdešimt) procentų sutartos Pervežimo kainos (frachto) be PVM dydžio arba 1.000 (vieno tūkstančio) EUR dydžio baudą (atsižvelgiant į tai, kuri suma yra mažesnė) ir toks Užsakymo vykdytojo elgesys bus laikomas tyčia arba dideliu neatsargumu (gross negligence), kas reiškia, kad Užsakymo vykdytojas tokiu atveju neteks bet kokios teisės vadovautis taikomų teisės aktų nuostatomis, kurios atleistų Užsakymo vykdytoją nuo atsakomybės ar ją ribotų. Šiame punkte nurodyto dydžio bauda yra laikoma minimaliais Užsakovo nuostoliais, kurių dydžio Užsakovas neprivalo įrodinėti. Jei dėl Užsakymo vykdytojo įsipareigojimų nevykdymo yra patirti didesni nuostoliai nei numatyta bauda, Užsakymo vykdytojas privalo šiuos nuostolius Užsakovo reikalavimu atlyginti. Šio punkto pažeidimas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

6.2.10. Nustačius neteisėto krovinių ir / ar žmonių (nelegalų) gabenimo kartu su Kroviniu faktą ir Krovinio savininkui / Siuntėjui / Gavėjui priėmus sprendimą Krovinį sunaikinti dėl higienos, kokybės, tiekimo grandinės saugumo ir / ar kt. pan. reikalavimų pažeidimo, Užsakymo vykdytojas privalės atlyginti visą sunaikinto Krovinio vertę bei visus su Pervežimu susijusius mokesčius ir kitus nuostolius, nepriklausomai nuo to, kad Krovinys (ar jo dalis) nėra sugadintas ir prieš jo sunaikinimą buvo tinkamas naudoti pagal paskirtį. Šalys aiškiai patvirtina, kad tokiais atvejais Ekspediciniame užsakyme nurodyta Pervežimo kaina (frachtas) apima ir Užsakovo mokestį (frachto priedą) Užsakymo vykdytojui už papildomos Krovinio vertės nustatymą ir kompensacijos ribų pagal CMR konvencijos 23, 24, 25 straipsnius netaikymą, įskaitant ir tuos atvejus, kai šis mokestis nėra atskirai išskirtas Ekspediciniame užsakyme. Šalys susitaria, kad šiame punkte aptartas Užsakymo vykdytojo įsipareigojimas kompensuoti visą Krovinio vertę ir visus su Pervežimu susijusius mokesčius bei kitus nuostolius yra laikomas Šalių susitarimu dėl papildomos Krovinio vertės nustatymo, kaip tai numatyta CMR konvencijos 26 straipsnyje, ir Šalių santykiams yra taikomas tais atvejais, kai konkrečiame Ekspediciniame užsakyme yra daroma nuoroda į šį Sąlygų punktą.

6.2.11. Šalys susitaria, kad Užsakymo vykdytojui vežant akcizais apmokestinamą Krovinį, žalos Krovinio atveju, kuomet Krovinys yra pilnai ar dalinai apgadinamas ar prarandamas, Užsakovo reikalavimu Užsakymo vykdytojas privalo atlyginti ne tik Krovinio vertę bei kitas sumas, numatytas CMR konvencijoje, bet ir etikečių bei akcizinių banderolių įsigijimo, siuntimo, klijavimo, draudimo, banko garantijų už akcizines banderoles išlaidas, taip pat kitus su akcizais apmokestinamų Krovinių gabenimu susijusius ir kompetentingoms institucijoms mokamus mokesčius. Užsakymo vykdytojas Užsakovo reikalavimu privalo atlyginti šiame punkte nurodomas sumas ir tais atvejais, kai taikomi teisės aktai numato galimybę tokias sumas jas sumokėjusiam asmeniui susigrąžinti (pvz., muitų teisę reglamentuojantys teisės aktai gali numatyti viešąją procedūrą, pagal kurią už akcizines prekes sumokėtas mokestinis užstatas jį sumokėjusiam asmeniui gali būti grąžinamas Krovinio praradimo ar sugadinimo atvejais). Šalys aiškiai patvirtina, kad tokiais atvejais Ekspediciniame užsakyme nurodyta Pervežimo kaina (frachtas) apima ir Užsakovo mokestį (frachto priedą) Užsakymo vykdytojui už kompensacijos ribų pagal CMR konvencijos 23, 24, 25 straipsnius netaikymą, kaip numato CMR konvencijos 26 straipsnio 1 dalis, įskaitant ir tuos atvejus, kai šis mokestis nėra atskirai išskirtas Ekspediciniame užsakyme. Šalys susitaria, kad šiame punkte aptartas Užsakymo vykdytojo įsipareigojimas kompensuoti šiame punkte numatytas sumas yra laikomas Šalių susitarimu dėl papildomos Krovinio vertės nustatymo, kaip tai numatyta CMR konvencijos 26 straipsnyje, ir Šalių santykiams yra taikomas tais atvejais, kai konkrečiame Ekspediciniame užsakyme yra daroma nuoroda į šio Sąlygų punkto taikymą.

6.2.12. Užsakymo vykdytojui draudžiama bet kokiu pagrindu sulaikyti gabenamą Krovinį, nutraukti Krovinio gabenimą ne Užsakovo nurodymu, iškrauti Krovinį kitoje vietoje, nei sutarta Iškrovimo / Paskirties vieta. Nesilaikius šios sąlygos, Užsakymo vykdytojas privalo šių Sąlygų nustatyta tvarka Užsakovo reikalavimu sumokėti Užsakovui 50 (penkiasdešimt) procentų sutartos Pervežimo kainos (frachto) be PVM dydžio arba 1.000 (vieno tūkstančio) EUR dydžio baudą (atsižvelgiant į tai, kuri suma yra mažesnė). Šiame punkte nurodyto dydžio bauda yra laikoma minimaliais Užsakovo nuostoliais, kurių dydžio Užsakovas neprivalo įrodinėti. Jei dėl Užsakymo vykdytojo įsipareigojimų nevykdymo yra patirti didesni nuostoliai nei numatyta bauda, Užsakymo vykdytojas privalo šiuos nuostolius Užsakovo reikalavimu atlyginti. Šio punkto pažeidimas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

6.2.13. Užsakymo vykdytojas įsipareigoja konkretaus Ekspedicinio užsakymo vykdymo metu ir po jo įvykdymo neatskleisti jokiai Trečiajai šaliai konfidencialios informacijos, gautos vykdant Sutartį ir Ekspedicinį užsakymą (konfidencialia laikoma bet kokia viešai neprieinama informacija, susijusi su Užsakovu, vežamu Kroviniu, Siuntėju, Gavėju, Krovinio savininku ir pan.), o taip pat nenaudoti šios informacijos siekiant naudos sau, įskaitant savo paslaugų siūlymą tiesiogiai Siuntėjui, Gavėjui ir / ar Krovinio savininkui, su kuriuo Užsakymo vykdytojas neturėjo sutartinių santykių Sutarties sudarymo metu, 12 (dvylika) mėnesių po paskutinio Ekspedicinio užsakymo įvykdymo. Pažeidus šį įsipareigojimą Užsakymo vykdytojas Užsakovo reikalavimu privalo sumokėti Užsakovui 5.000 (penkių tūkstančių) EUR dydžio baudą. Šiame punkte nurodyto dydžio bauda yra laikoma minimaliais Užsakovo nuostoliais, kurių dydžio Užsakovas neprivalo įrodinėti. Jei dėl Užsakymo vykdytojo įsipareigojimų nevykdymo yra patirti didesni nuostoliai nei numatyta bauda, Užsakymo vykdytojas privalo šiuos nuostolius Užsakovo reikalavimu atlyginti. Šio punkto pažeidimas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

6.3. Pretenzijų sprendimo tvarka.

6.3.1. Jei Sutartis buvo Užsakymo vykdytojo pažeista ar įvykdyta netinkamai ir Užsakovas pateikia Užsakymo vykdytojui pretenziją dėl nuostolių atlyginimo arba netesybų sumokėjimo, gautą Užsakovo pretenziją Užsakymo vykdytojas turi išnagrinėti ir raštu pranešti Užsakovui apie jos patenkinimą arba pateikti raštišką motyvuotą atsisakymą patenkinti pretenziją per 10 (dešimt) darbo dienų nuo pretenzijos gavimo dienos. Pretenzijos gavimo diena pas Užsakymo vykdytoją laikoma 3 (trečia) darbo diena, einanti po dienos, kada pretenzija buvo išsiųsta Užsakovo registruotu paštu, arba kita darbo diena, einanti po dienos, kada pretenzija buvo išsiųsta Užsakovo el. paštu.

6.3.2. Jeigu per Sąlygų 6.3.1. punkte numatytą terminą Užsakovo vykdytojo atsakymo į Užsakovo pretenziją negauta, laikoma, kad Užsakymo vykdytojas neginčija savo atsakomybės ir / ar reikalaujamų sumų dydžio bei pagrįstumo ir Užsakovo pretenziją patvirtina.

6.3.3. Jei Užsakymo vykdytojas atsisako patenkinti Užsakovo pareikštą pretenziją, pagal CMR konvencijos nuostatas kartu su Užsakymo vykdytojo raštišku motyvuotu atsisakymu patenkinti pretenziją Užsakovui turi būti grąžinami pretenziją pagrindžiantys dokumentai, Užsakymo vykdytojui pateikti kartu su Užsakovo pretenzija.

6.3.4. Šalys susitaria, kad bet kokių klausimų, susijusių su Užsakovo Užsakymo vykdytojui pareikšta pretenzija, sprendimas turi būti vykdomas išimtinai per Užsakovą. Nei Užsakymo vykdytojas, nei jo draudimo bendrovė ar bet kokie Tretieji asmenys, veikiantys Užsakymo vykdytojo vardu, neturi teisės be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo tiesiogiai bendrauti su Užsakovo klientais pretenzijų sprendimo klausimais.

6.3.5. Šalys susitaria, kad visais žalos Kroviniui ir / ar netinkamo Sutarties įvykdymo atvejais Užsakovui pateikus pretenziją Užsakymo vykdytojui ir Užsakymo vykdytojui su tokia pretenzija pilnai ar iš dalies nesutinkant, Užsakovui pareikalavus Užsakymo vykdytojas įsipareigoja savo sąskaita atstovauti Užsakovą bet kurios valstybės teismuose (visose instancijose), kuriuose yra nagrinėjami ginčai tarp Užsakovo (Užsakovo grupės įmonių) ir klientų, kurių Krovinio Pervežimas buvo patikėtas Užsakymo vykdytojui. Šiame punkte numatyta Užsakymo vykdytojo pareiga be kita ko apima Užsakymo vykdytojo pareigą Užsakovo naudai įsigyti ir apmokėti su Užsakovu iš anksto suderintų advokatų paslaugas, procesinių ir kitų dokumentų rengimo, siuntimo ir įteikimo išlaidas, su ginčų nagrinėjimu susijusių viešųjų mokesčių, rinkliavų ir kitų mokėjimų sumokėjimą Užsakovo vardu. Šio Sąlygų punkto tikslais Užsakovo grupės įmone yra laikomas bet kuris subjektas, kuris yra tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamas to(-ų) paties(-čių) subjekto(-ų), kuris(-ie) tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja Užsakovą. Šalys susitaria, kad taikant šį punktą Užsakovas ir Užsakymo vykdytojas bendradarbiaus ir tarpusavyje derins bei koordinuos visus su nagrinėjamu ginču susijusius veiksmus, įskaitant, bet neapsiribojant procesinių dokumentų turinio derinimą, sprendimo dėl nagrinėjimo ginčo pabaigimo taikos sutartimi derinimą, sprendimo pripažinti pareikštus reikalavimus derinimą ir kt. Šalys susitaria, kad Užsakymo vykdytojui nevykdant šiame punkte numatytos pareigos, Užsakovas gali Užsakovo atstovavimui kilusiame ginče reikalingas paslaugas (advokatų, antstolių, notarų, dokumentų vertimo, siuntimo ir kt.) įsigyti ir apmokėti pats ir pareikalauti Užsakymo vykdytojo jas kompensuoti po jų patyrimo bei įskaityti tokio reikalavimo sumas į pagal šią ir pagal kitas tarp Šalių sudarytas sutartis Užsakovo mokėtinas sumas.

6.3.6. Šalys susitaria, kad bet kokia komunikacija dėl Sutarties pagrindu teikiamų pretenzijų tarp Šalių turi būti vykdoma lietuvių, anglų arba rusų kalbomis. Šalys susitaria, kad kita kalba pateikta komunikacija ir su Sutarties vykdymu susijusi Šalių korespondencija ją gavusios Šalies gali būti vertinama kaip pateikta netinkama forma ir ją gavusi Šalis gali jos nevertinti. Kiekvienai Šaliai tenka su Šalies vardu vykdomos komunikacijos ir korespondencijos vertimo į vieną iš šiame punkte numatytų kalbų susijusios sąnaudos.

6.3.7. Šalys susitaria, kad Užsakovo pretenzijos Užsakymo vykdytojui, kurių reikalavimo suma neviršija 50 (penkiasdešimties) EUR, gali būti pateikiamos be nuostolių dydį pagrindžiančių dokumentų, atsižvelgiant į tai, kad administraciniai kaštai, susiję su dokumentų rinkimu, gavimu bei pateikimu, gali viršyti patirtų nuostolių dydį.

6.3.8. Šalys susitaria, kad jei dėl Užsakymo vykdytojo įsipareigojimų, išvardintų Sąlygų 6.2.1. punkte, netinkamo vykdymo atsirado žala Užsakovui arba Užsakovui pareiškiami reikalavimai atlyginti žalą, Užsakymo vykdytojas taip pat įsipareigoja atlyginti Užsakovui dėl to atsiradusias žalos administravimo išlaidas, kurios apima situacijos teisinį vertinimą, dokumentų rengimą, komunikaciją su klientu / vežėju, kanceliarines išlaidas ir kt. Šalys susitaria, kad žalos administravimo išlaidų kompensacija sudarys 15 (penkiolika) % nuo dėl Užsakymo vykdytojo netinkamo įsipareigojimų vykdymo atsiradusios žalos dydžio, tačiau ne mažiau nei 10 (dešimt) EUR ir ne daugiau nei 100 (vienas šimtas) EUR. Užsakymo vykdytojas pripažįsta, kad nurodyti kompensacijų dydžiai yra pagrįsti, atitinka minimalias žalos administravimo išlaidas ir sutinka jas apmokėti be jas pagrindžiančių atskirų įrodymų pateikimo.

VII skyrius. DRAUDIMAS

7.1. Užsakymo vykdytojas privalo turėti galiojantį civilinės atsakomybės (CMR) draudimą visam Krovinio Vežimo laikotarpiui tokiai draudimo sumai, kuri būtų pakankama padengti nuostolius, atsirandančius kiekvieno konkretaus Krovinio Vežimo metu. Civilinės atsakomybės draudimas turi galioti Sutarties galiojimo metu ir visą laikotarpį, kol išlieka galioti nors viena Užsakymo vykdytojo prievolė.

7.2. Užsakymo vykdytojas privalo laiku mokėti draudimo įmokas bei užtikrinti, kad Draudimo sutarties galiojimas nenutrūktų Vežimo metu, laikytis Draudimo sutartyje numatytų sąlygų ir draudėjo įsipareigojimų. Šiuo Užsakymo vykdytojas suteikia Užsakovui teisę kreiptis į Užsakymo vykdytojo draudimo bendrovę dėl Užsakymo vykdytojo draudimo galiojimo ir draudimo sutarties sąlygų patikrinimo ir suteikia teisę Užsakovui gauti informaciją apie Užsakymo vykdytojo draudimo galiojimą ir jo sąlygas.

7.3. Kai pervežamo Krovinio vertė viršija draudimo sumą, numatytą Užsakymo vykdytojo civilinės atsakomybės (CMR) draudimo sutartyje, Užsakymo vykdytojas įsipareigoja prieš pradėdamas Pervežimą praplėsti draudimo sumą iki Krovinio vertės sumos. Jei pervežamo Krovinio vertė nenurodyta Ekspediciniame užsakyme, CMR draudimo suma negali būti mažesnė už gabenamo Krovinio vertę rinkoje.

7.4. Užsakymo vykdytojo CMR draudimas turi galioti vežamo Krovinio rūšiai.

7.5. Užsakymo vykdytojo CMR draudimas turi galioti visose valstybėse, per kurių teritorijas bus vykdomas Pervežimas.

7.6. Užsakymo vykdytojas įsipareigoja pateikti Užsakovui CMR draudimo liudijimo kopiją bei draudimo įmokų apmokėjimą patvirtinančius dokumentus prieš sudarydamas pirmąjį Ekspedicinį užsakymą su Užsakovu, o vėliau – pagal atskirą Užsakovo reikalavimą arba Užsakymo Vykdytojui pakeitus / atnaujinus / sudarius naują Draudimo sutartį. Pagal atskirą Užsakovo pareikalavimą Užsakymo vykdytojas ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo tokio reikalavimo gavimo dienos privalo pateikti Užsakovui pasirašytą trišalį susitarimą tarp Užsakovo, Užsakymo vykdytojo ir Užsakymo vykdytojo draudimo bendrovės (Sąlygų priedas Nr. 1) arba Užsakymo vykdytojo draudimo bendrovės raštišką patvirtinimą (Sąlygų priedas Nr. 2), kad draudimo išmoka dėl Krovinio žalos ir su tuo susijusių nuostolių, nustačius Užsakymo vykdytojo atsakomybės pagrindus, bus mokama tiesiogiai Užsakovui, o ne Užsakymo vykdytojui.

7.7. Ekspediciniame užsakyme Užsakovas turi teisę numatyti papildomus draudimo apsaugos reikalavimus / sąlygas Užsakymo vykdytojo turimoms ar privalomoms turėti draudimo sutartims.

7.8. Šio skyriaus punktų pažeidimas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

VIII skyrius. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Sutarties galiojimas, pakeitimas ir papildymas.

8.1.1. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Užsakymo vykdytojas gauna Ekspedicinį užsakymą ir raštu jį patvirtina, grąžindamas pasirašytą Ekspedicinį užsakymą Užsakovui (įskaitant elektroniniu paštu, Skype ir / ar bet kokiomis kitomis elektroninėmis komunikacijos priemonėmis) arba konkliudentiniais veiksmais sutinka vežti Krovinį. Ekspedicinis užsakymas taip pat gali būti sudaromas ir patvirtinamas elektroniniu būdu per Užsakovo partnerių portalą http://partners.girteka.eu. Visais atvejais Sutartis laikoma sudaryta (net ir be atskiro Ekspedicinio užsakymo patvirtinimo raštu ar kitais būdais iš Užsakymo vykdytojo pusės), jei Užsakymo vykdytojas pateikia transporto priemonę Užsakovo Ekspediciniame užsakyme nurodyto Krovinio pakrovimui.

8.1.2. Sutartis pasibaigia tinkamu ir visišku Šalių prisiimtų sutartinių įsipareigojimų įvykdymu arba kitais Sutartyje ir / ar įstatymuose numatytais pagrindais.

8.1.3. Užsakymo vykdytojas neturi teisės nutraukti pradėtos teikti Vežimo paslaugos pagal konkrečią Sutartį.

8.1.4. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, raštiškai apie tai informuodamas Užsakymo vykdytoją. Esminiu Sutarties pažeidimu yra laikomi atvejai, numatyti Sąlygų 3.4.2., 3.4.3., 3.4.4., 3.4.5., 3.4.6., 3.4.7., 3.4.12., 3.4.19., 3.4.22., 3.4.25., 3.4.28., 3.4.29., 4.1.3., 4.2.2., 4.2.3., 4.3.1., 4.4.1.-4.4.7., 5.8., 6.2.7., 6.2.8., 6.2.9., 6.2.12., 6.2.13., 7.8. punktuose, o taip pat ir kiti atvejai, kai Užsakovui atitinkamų Sutarties sąlygų laikymasis turi esminės reikšmės. Tokiu atveju Sutartis laikoma nutraukta nuo Užsakovo pranešimo apie Sutarties nutraukimą Užsakymo vykdytojui pateikimo momento. Užsakymo vykdytojas, gavęs tokį Užsakovo pranešimą apie Sutarties nutraukimą, privalo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo gavimo, grąžinti Krovinį į Užsakovo nurodytą vietą, o Užsakovas privalo sumokėti Užsakymo vykdytojui tik už faktiškai suteiktas paslaugas iki pranešimo apie Sutarties nutraukimą gavimo momento. Užsakymo vykdytojui neįvykdžius Užsakovo nurodymo grąžinti Krovinį į Užsakovo nurodytą vietą per šiame punkte numatytą terminą, Užsakymo vykdytojas privalo Užsakovo reikalavimu sumokėti Pervežimo kainos (frachto) dydžio baudą, kurios sumokėjimas neatleidžia Užsakymo vykdytojo nuo pareigos pristatyti Krovinį į Užsakovo nurodytą vietą. Užsakymo vykdytojui neįvykdžius Užsakovo nurodymo pristatyti Krovinį į Užsakovo nurodytą vietą per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo nurodymo gavimo dienos, Užsakymo vykdytojas tampa atsakingas už Krovinio vertę ir Užsakovo reikalavimu privalo ją atlyginti kartu su kitais Užsakovo patirtais ir įrodytais nuostoliais.

8.1.5. Užsakymo vykdytojo bankroto, nemokumo arba restruktūrizavimo atveju, Sutartis yra laikoma automatiškai nutraukta nuo pareiškimo iškelti Užsakymo vykdytojui bankroto, nemokumo arba restruktūrizavimo bylą pateikimo teismui ar kitai kompetentingai institucijai dienos, nepriklausomai nuo to, ar tokį pareiškimą pateikia pats Užsakymo vykdytojas, ar Užsakovas, ar Trečiasis asmuo. Visi sutartiniai įsipareigojimai, kilę iki Sutarties nutraukimo momento, lieka galioti ir turi būti įvykdyti.

8.1.6. Sutartis keičiama arba pildoma tik rašytiniu abiejų Šalių susitarimu, tačiau Sąlygas Užsakovas gali keisti vienašališkai, iš anksto, ne mažiau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki pakeistų Sąlygų įsigaliojimo, paskelbdamas naują Sąlygų redakciją savo tinklalapyje. Konkretaus Ekspedicinio užsakymo atžvilgiu tokiu atveju galioja ta Sąlygų redakcija, kuri galiojo to Ekspedicinio užsakymo sudarymo metu.

8.1.7. Bet kokie Ekspedicinio užsakymo teksto taisymai, nepatvirtinti abiejų Sutarties Šalių raštu, negalioja. Tuo atveju, jei Užsakymo vykdytojas ištaisė, išbraukė ir / ar papildė Ekspedicinio užsakymo sąlygas, tačiau Užsakovas pakeitimų raštu nepatvirtino (nepasirašė atskirai šalia kiekvieno padaryto pakeitimo), o Užsakymo vykdytojas pateikė transporto priemonę pakrovimui, laikoma, kad Vežimo Sutartis įsigaliojo be pataisymų, braukymų ir papildymų, o Užsakymo vykdytojo atlikti taisymai neturi jokios reikšmės Sutarties vykdymui.

8.1.8. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata yra arba tampa iš dalies arba visai negaliojanti, tai nedaro įtakos likusių Sutarties nuostatų galiojimui. Tokiu atveju negaliojančią nuostatą Užsakovas pakeičia teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį efektą, kaip ir negaliojanti nuostata.

8.1.9. Bet kokios šios Sutarties nuostatos taikymo atsisakymas nebus laikomas atsisakymu, galiojančiu kitoms sąlygoms ar tai pačiai sąlygai kitais atvejais. Atitinkamai, Užsakovui atsisakius reikalavimų tuo atveju, kai Užsakymo vykdytojas pažeidžia Sutartį, tai nelaikoma reikalavimų atsisakymu tuo atveju, jei ta pati arba kita Sutarties sąlyga yra pažeidžiama vėliau.

8.2. Galiojanti teisė ir ginčų sprendimas.

8.2.1. Visi ginčai, kylantys iš Sutarties ar susiję su ja, yra galutinai išsprendžiami kompetentinguose Lietuvos Respublikos teismuose pagal Užsakovo registracijos vietą arba kituose kompetentinguose teismuose pagal CMR konvencijos 31 straipsnio nuostatas. Šalys susitaria, kad Užsakovas visais atvejais dėl savo reikalavimų Užsakymo vykdytojui turi teisę kreiptis į kompetentingą Lietuvos Respublikos teismą pagal Užsakovo registracijos vietą, tačiau tai neapriboja Užsakovo teisės savo nuožiūra reikalavimus Užsakymo vykdytojui pareikšti ir kituose kompetentinguose teismuose pagal CMR konvencijos 31 straipsnio nuostatas.

8.2.2. Sutarčiai, jos aiškinimui ir taikymui, Šalių prievolėms ir visiems kitiems susijusiems klausimams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Ši nuostata niekaip neapriboja ir nesusiaurina Užsakymo vykdytojo įsipareigojimų laikytis atitinkamų tarptautinių sutarčių bei kitų valstybių teisės aktų reikalavimų, taikomų kiekvieno atitinkamo Pervežimo metu, kai Pervežimas vykdomas atitinkamos valstybės teritorijoje ar per ją ir / ar kai tarptautinių sutarčių ir / ar kitos valstybės teisės aktų reikalavimai yra taikomi kitais pagrindais.

8.3. Pranešimai.

8.3.1. Siunčiami pagal Sutartį arba susiję su ja pranešimai (informacija) privalo būti įforminami raštu ir laikomi įteiktais tinkamai, jeigu jie išsiųsti registruotu laišku, elektroniniu paštu, faksimiliniu ryšiu arba pristatyti Šalių Sutartyje nurodytu adresu arba kitomis priemonėmis, leidžiančiomis fiksuoti pranešimo išsiuntimą. Jei pranešimas siunčiamas elektroniniu paštu ar perduodamas faksimiliniu ryšiu, laikoma, kad jį adresatas gavo kitą darbo dieną po to, kai jis buvo išsiųstas. Jei pranešimas siunčiamas registruotu laišku, laikoma, kad jį adresatas gavo praėjus 3 (trims) darbo dienoms nuo išsiuntimo.

8.3.2. Apie visus Sutarties Šalių juridinių ir faktinių adresų pasikeitimus Šalys įsipareigoja nedelsiant viena kitą informuoti raštiškai. Šalis neatsako už žalą, kilusią kitai Šaliai, kuri nevykdė šiame punkte nurodytos pareigos.

8.3.3. Kilus ginčui dėl pranešimo pateikimo tinkamu kitos Šalies adresu bus laikoma, kad bet koks raštiškas pranešimas yra gautas (atsižvelgiant į Sąlygų 8.3.1. punkto nuostatas), jeigu jis pristatytas Šaliai asmeniškai arba išsiųstas paskutiniu siunčiančiai Šaliai žinomu kitos Šalies registruotos buveinės / nuolatinės gyvenamosios vietos adresu, elektroninio pašto adresu ar fakso numeriu.

8.4. Konfidencialumas ir asmens duomenų apsauga.

8.4.1. Šalys įsipareigoja saugoti, neatskleisti, neplatinti Tretiesiems asmenims abipusių susitarimų, Sutarties sąlygų, Ekspedicinių užsakymų sąlygų, korespondencijos tarp Šalių ir laikyti susitarimų, Sutarties, Ekspedicinių užsakymų, korespondencijos turinį bei su Sutarties vykdymu susijusią informaciją komercine paslaptimi, kuri gali būti atskleista tik įstatymų nustatytais atvejais. Jeigu Šaliai kyla bet kokių abejonių dėl to, ar tam tikra informacija yra konfidenciali, ta Šalis privalo elgtis su tokia informacija kaip su konfidencialia informacija iki tol, kol nebus gautas kitos Šalies patvirtinimas, kad tokia informacija nėra konfidenciali. Užsakymo vykdytojui yra draudžiama be išankstinio raštiško Užsakovo sutikimo bet kokiu būdu naudoti ir / ar skelbti Užsakovo ir Užsakovo grupės įmonių pavadinimus, logotipus, prekės ženklus ir pan. Šio punkto taikymo tikslais Užsakovo grupės įmone yra laikomas bet kuris subjektas, kuris yra tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamas to(-ų) paties(-čių) subjekto(-ų), kuris(-ie) tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja Užsakovą.

8.4.2. Šalys konfidencialią informaciją gali atskleisti savo advokatams, auditoriams, draudikams, patarėjams su sąlyga, kad šie subjektai yra raštu įsipareigoję informaciją atskleidžiančiai Šaliai laikytis tokių pačių konfidencialumo įsipareigojimų, kurie yra taikomi atskleidžiančiai Šaliai pagal šią Sutartį.

8.4.3. Šalys patvirtina, kad Užsakovas konfidencialią informaciją turi teisę atskleisti Užsakovo grupės įmonėms ir tai nebus laikoma minėto Sąlygų punkto pažeidimu. Šio Salygų punkto tikslais Užsakovo grupės įmone yra laikomas bet kuris subjektas, kuris yra tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojamas to(-ų) paties(-čių) subjekto(-ų), kuris(-ie) tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuoja Užsakovą.

8.4.4. Šis draudimas, numatytas Sąlygų 8.4.1. punkte, yra neterminuotas ir lieka galioti pasibaigus Vežimo Sutarties galiojimui.

8.4.5. Abi Šalys patvirtina, kad Sutarties vykdymo metu gali tiek gauti iš kitos Šalies, tiek teikti kitai Šaliai asmens duomenis, ir kad šiuos gautus asmens duomenis abi Šalys tvarkys sutartiniu pagrindu ta apimtimi, kiek tai būtina užtikrinti šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų tinkamą įvykdymą. Abi Šalys įsipareigoja asmens duomenis tvarkyti vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir jo įgyvendinimą užtikrinančių teisės aktų reikalavimais.

8.4.6. Šalys įsipareigoja informuoti viena kitą apie asmens duomenų pasikeitimą, kad būtų užtikrintas tvarkomų asmens duomenų tikslumas. Šalys patvirtina, kad yra įgyvendinusios tinkamas organizacines ir technines saugumo priemones, kad užtikrintų saugų asmens duomenų tvarkymą, bei kad Šalies darbuotojai, tvarkantys asmens duomenis, yra supažindinti su asmens duomenų tvarkymo nuostatomis ir yra įsipareigoję jų laikytis. Kiekviena Šalis prisiima atsakomybę už asmens duomenų tvarkymo pažeidimą, kuris įvyko dėl tos Šalies tyčios ar neatsargumo. Asmens duomenų pažeidimo atveju Šalys bendradarbiauja dėl pažeidimų pasekmių pašalinimo ir pateikia visą būtiną informaciją, kuri reikalinga pažeidimo pasekmėms sumažinti arba pašalinti. Perduotus asmens duomenis Šalys įsipareigoja tvarkyti tiek ir tol, kiek yra būtina asmens duomenų tvarkymo tikslams pasiekti, nebent teisės aktai nustato kitokį terminą ir tvarkymo sąlygas.

8.5. Šalių patvirtinimai.

8.5.1. Kiekviena Šalis yra privatusis juridinis asmuo arba fizinis asmuo, turintis teisę ir reikiamus įgaliojimus sudaryti Sutartį (įskaitant pasirašyti Ekspedicinį užsakymą) ir vykdyti visus Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

8.5.2. Kiekviena Šalis, pasirašydama Ekspedicinį užsakymą ir / ar kitaip sudarydama Sutartį, neviršijo ir nepažeidė savo kompetencijos (įstatų, nuostatų, statuto, jokio Šalies valdymo organo (akcininko, steigėjo ar kito kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, įsakymo, jokio atitinkamai Šaliai privalomo teisės akto (taip pat ir lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.), o kiekvienos Šalies atstovas yra tinkamai įgaliotas sudaryti ir pasirašyti Ekspedicinį užsakymą bei Sutartį.

8.5.3. Abi Šalys gali visiškai viena kita pasitikėti, kad visi jų teiginiai yra teisingi ir galiojantys ir kad nė viena jų nepalieka neaptartų aplinkybių, kurių nutylėjimas galėtų kitą Šalį suklaidinti.

8.5.4. Abi Šalys užtikrina savo prisiimtų įsipareigojimų vykdymą (mokumą) visu joms priklausančiu turtu.

8.5.5. Šalys patvirtina, kad prieš pasirašant Ekspedicinį užsakymą ir / ar kitaip sudarant Sutartį kitai Šaliai pateikti dokumentai yra tikri, tikslūs, teisingi bei galiojantys.

8.5.6. Abi Šalys prisiimdamos ir vykdydamos savo įsipareigojimus nepažeis jas saistančių įsipareigojimų, sutarčių, susitarimų, kitų dokumentų, teisės aktų, taip pat akcininkų, kreditorių ir trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų.

8.5.7. Sudarydamas Sutartį Užsakymo vykdytojas patvirtina, kad buvo supažindintas su šiomis Sąlygomis, su jomis sutinka ir kad Užsakymo vykdytojui buvo sudarytos galimybės derėtis dėl šių Sąlygų.